Александр Шьоууа ашоу "Точь-в-точь" далахәуп

© Sputnik / Илона ХварцкияМузыкант Александр Шоуа во время концерта группы "Непара" в филармонии в Сухуме
Музыкант Александр Шоуа во время концерта группы Непара в филармонии в Сухуме - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.02.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашоу "Точь-в-точь" асезон ҿыц актәи ақәгылара ддырбеит аурыстәылатәи Актәи аканал аҿы жәабран 14 рзы.

АҞӘА, жәабран 15 – Sputnik. Аԥснытәи ашәаҳәаҩ Александр Шьоууа ашоу "Точь-в-точь" далахәуп. Иара арадио Sputnik аинтервиу аҭо, иҳәеит уи аҽалархәра зиӡбаз.

"Аҽаӡә иԥсҭазаара асценаҿы исзынагӡару ҳәа аинтерес соуит. Иҟоуп исыгхақәаз, аха арҽеира сылсыршеит. Ҳәарада, уактиорымкәа ицәгьоуп уи аилкаара. Аха иара ашоу аҿы иҟаз аҭагылазаашьа, Хьыбла Герзмааԥҳа дназлаз ажиуритә еилазаара исырҭеит алшара иҟасҵаша ҟасҵартә еиԥш", - иҳәеит иара.

Ашоу алахәыла аӡә данааирԥшуа уи ихы инаркны иҵыхәанӡа иҷыдарақәа рыҟаҵашьа дақәшәозароуп. Уи, Александр Шьоууа иажәақәа рыла, имариоу акакәым.

"Зтәы ҟауҵо ихымҩаԥгашьа аҷыдара рацәа аныԥшуазар еиҳа имариоуп, гәаӷьк алысхындаз ҳәа уанеимдо еиҳа иуадаҩуп", - ҳәа иҳәоит ашәаҳәаҩ.

Ашоу "Точь-в-точь" алахәхара дарбанызаалак артист изы инасыԥуп ҳәа ахиҳәааит аԥсуа шәаҳәаҩы. Иара убасгьы иазгәеиҭеит ажиури робиективтә хәшьара акыр шаҵанакуа, иугу-иубзо шунарбо.

Александр Шьоууа иара убасгьы иҳәеит аорден "Аԥсадгьыл амаҵ азуразы" шианаршьаз.

"Аԥсадгьыл амаҵ азура ҳаҭыр дууп. Сахьынхо атәыла (Урыстәыла-аред.) аиҳабыра алкаара сырҭеит", - иҳәеит иара.

Ашоу "Точь-в-точь" асезон ҿыц актәи ақәгылара ддырбеит Актәи аканал аҿы жәабран 14, асааҭ 21:50 рзы. Зынӡа жәа-ефирк азԥхьагәаҭоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0