Аԥсны даҽа 27-ҩык акоронавирус рыдырбалеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

© AFP 2022 / MOHD RASFANМедицинский персонал в защитных костюмах готовит наборы для тестирования на полигоне для тестирования на коронавирус Covid-19 в Шах-Аламе, на окраине Куала-Лумпура
Медицинский персонал в защитных костюмах готовит наборы для тестирования на полигоне для тестирования на коронавирус Covid-19 в Шах-Аламе, на окраине Куала-Лумпура - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.03.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 13148-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 12603-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 205-ҩык.

АҞӘА, хәажәкыра 17 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 182-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 27-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 37-ҩык, урҭ рахьтә 22-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп жәҩык, ибжьаратәуп - 17-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 19-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит хҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - жәаҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы иахьа дылрыҩҩаит аҵыхәтәантәи апациент.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҿкычымазара рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0