Аӡиас аӷьқәа "рыбжьарц": санкт-петербургтәи ажәҩаҵшьыҩцәа рыҽшазыҟарҵо

Ажәҩаҵшьратә слалом азы санкт-петербургтәи акоманда Аԥсныҟа иааит Гагра араион Бзыԥ аӡиас аҿы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргарц азы.

Санкт-петербургтәи аспортсменцәа жәаҩаҩык, аа-шықәса инаркны 22 шықәса рҟынӡа зықәра ыҟоу разыҟаҵаҩцәа ирыцны Аԥсныҟа иааит иаарласны имҩаԥысраны иҟоу Урыстәылеи Европеи рҿы ажәҩаҵшьратә слалом азы аицлабрақәа рылахәхаразы рҽазыҟарҵарц. Дара ҽнак ахь ҩынтә Бзыԥ аӡиас аҟны рҽазыҟарҵоит. Зынӡа аҽазыҟаҵарақәа быжьба мҩаԥыргараны иҟоуп хәажәкыра 30 рҟынӡа.

Ажәҩаҵшьратә слалом - аӡырҳәыԥқәеи аканоеқәеи рыла ажәҩаҵшьратә спорт хкуп, уи аҳәаақәа ирҭагӡаны аспортсменцәа иалкаау абжьаӡараҟны аԥхьа инеиуа еицлабуеит. Асасцәа уажәы Аԥсныҟа иааит Бзыԥ аӡиас еиуеиԥшым ахәҭақәа рҟны рылшарақәа реизырҳаразы. Раԥхьа аӡы иаҳа иахьҭынчыз аҽазыҟаҵара иалагеит, адырҩаҽны - иаҳа иахьаӷьыз.

Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит, аха уеизгьы х-метрак иҟоу аӡырҳәыԥ аныҟәцара ишубо еиԥш имариам, иҷыдоу азыҟаҵара аҭахуп. 

Еиҳа аццакра ззаарԥшуа ҳәа ауп ишеицлабуа. Аӡаҿы иҷыдоу "амба" ҟарҵоит, уи ибжьысны ицароуп аспортсменцәа. Уи злымшаз аӡә дҟалар, хараԥсак аҳасабала секундқәак изагдырхоит имҩа анхиркәшалак.

Бзыԥ аӡы ари ашықәс аамҭазы +10°С раҟара ыҟоуп. Аспортсменцәа рцәеижь аԥхарра зыхьчо иҷыдоу амаҭәа ршәызароуп уи ианҭало. Ажәҩаҵшьыҩцәа рхаҭақәа ишырҳәо ала, ахьҭа иакуа рнапқәа роуп, аха зны-зынла ашоура ианакуагьы ыҟоуп, еиҳарак ахаҳәқәа рыбжьара абжьысра анаҭаху. Азыҟаҵаҩцәа абас иҟоу аҭыԥқәа роуп еиҳаракгьы изышьҭоу иазыҟарҵо рзы, аха ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәгьы рхадыршҭуам.

Азыҟаҵарақәа рыхәҭак амшын аҿы имҩаԥысуеит, уа, хымԥада, аӡы акыр иҭынчуп, ашьха ӡиасқәа рҿы аасҭа. Амшын аҿы рҽаназыҟарҵо, рымч ажәҩақәа рахь иаҳа ирышьҭуеит.

© Sputnik / Томас ТхайцукСанкт-петербургтәи аспортсменцәа ажәҩаҵшьратә слалом азы ҽнак ахь ҩынтә Бзыԥ аӡиас аҟны рҽазыҟарҵоит.
Санкт-петербургтәи аспортсменцәа ажәҩаҵшьратә слалом азы ҽнак ахь ҩынтә Бзыԥ аӡиас аҟны рҽазыҟарҵоит. - Sputnik Аҧсны
1/16
Санкт-петербургтәи аспортсменцәа ажәҩаҵшьратә слалом азы ҽнак ахь ҩынтә Бзыԥ аӡиас аҟны рҽазыҟарҵоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжәҩаҵшьратә слалом - аӡырҳәыԥқәеи аканоеқәеи рыла ажәҩаҵшьратә спорт хкуп, уи аҳәаақәа ирҭагӡаны аспортсменцәа иалкаау абжьаӡараҟны аԥхьа инеиуа еицлабуеит.
Ажәҩаҵшьратә слалом - аӡырҳәыԥқәеи аканоеқәеи рыла ажәҩаҵшьратә спорт хкуп, уи аҳәаақәа ирҭагӡаны аспортсменцәа иалкаау абжьаӡараҟны аԥхьа инеиуа еицлабуеит.  - Sputnik Аҧсны
2/16
Ажәҩаҵшьратә слалом - аӡырҳәыԥқәеи аканоеқәеи рыла ажәҩаҵшьратә спорт хкуп, уи аҳәаақәа ирҭагӡаны аспортсменцәа иалкаау абжьаӡараҟны аԥхьа инеиуа еицлабуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАспортсменцәа рцәеижь аԥхарра зыхьчо иҷыдоу амаҭәа ршәызароуп уи ианҭало.
Аспортсменцәа рцәеижь аԥхарра зыхьчо иҷыдоу амаҭәа ршәызароуп уи ианҭало. - Sputnik Аҧсны
3/16
Аспортсменцәа рцәеижь аԥхарра зыхьчо иҷыдоу амаҭәа ршәызароуп уи ианҭало.
© Sputnik / Томас ТхайцукБзыԥ аӡы ари ашықәс аамҭазы +10°С раҟара ыҟоуп.
Бзыԥ аӡы ари ашықәс аамҭазы +10°С раҟара ыҟоуп.  - Sputnik Аҧсны
4/16
Бзыԥ аӡы ари ашықәс аамҭазы +10°С раҟара ыҟоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукИзықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит.
Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит. - Sputnik Аҧсны
5/16
Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАӡаҿы иҷыдоу "амба" ҟарҵоит, уи ибжьысны ицароуп аспортсменцәа.
Аӡаҿы иҷыдоу амба ҟарҵоит, уи ибжьысны ицароуп аспортсменцәа. - Sputnik Аҧсны
6/16
Аӡаҿы иҷыдоу "амба" ҟарҵоит, уи ибжьысны ицароуп аспортсменцәа.
© Sputnik / Томас ТхайцукЗынӡа быжьҽазыҟаҵарак роуп имҩаԥыргахьо аспорсменцәа Аԥсны
Зынӡа быжьҽазыҟаҵарак роуп имҩаԥыргахьо аспорсменцәа Аԥсны - Sputnik Аҧсны
7/16
Зынӡа быжьҽазыҟаҵарак роуп имҩаԥыргахьо аспорсменцәа Аԥсны
© Sputnik / Томас ТхайцукАспорсменцәа ражәақәа рыла Бзыԥ аӡиас аҽазыҟаҵарақәа рзы зеиԥш ыҟам алшарақәа рнаҭоит. Ари аҭыԥ аҳәаанырцәтәи аспорстменцәа аҽазыҟаҵарақәа ахьымҩаԥырго аҭыԥқәа акала еицәам.
Аспорсменцәа ражәақәа рыла Бзыԥ аӡиас аҽазыҟаҵарақәа рзы зеиԥш ыҟам алшарақәа рнаҭоит. Ари аҭыԥ аҳәаанырцәтәи аспорстменцәа аҽазыҟаҵарақәа ахьымҩаԥырго аҭыԥқәа акала еицәам. - Sputnik Аҧсны
8/16
Аспорсменцәа ражәақәа рыла Бзыԥ аӡиас аҽазыҟаҵарақәа рзы зеиԥш ыҟам алшарақәа рнаҭоит. Ари аҭыԥ аҳәаанырцәтәи аспорстменцәа аҽазыҟаҵарақәа ахьымҩаԥырго аҭыԥқәа акала еицәам.
© Sputnik / Томас ТхайцукАхьҭа иакыргьы, рыжәҩахыр ааԥсаргьы, изықәтәо анышь ааҳәыргьы зегь акоуп аспорсменцәа рҽазыҟаҵарақәа ирҟәаҵом.
Ахьҭа иакыргьы, рыжәҩахыр ааԥсаргьы, изықәтәо анышь ааҳәыргьы зегь акоуп аспорсменцәа рҽазыҟаҵарақәа ирҟәаҵом. - Sputnik Аҧсны
9/16
Ахьҭа иакыргьы, рыжәҩахыр ааԥсаргьы, изықәтәо анышь ааҳәыргьы зегь акоуп аспорсменцәа рҽазыҟаҵарақәа ирҟәаҵом.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжәҩаҵшьыҩцәа рхаҭақәа ишырҳәо ала, ахьҭа иакуа рнапқәа роуп, аха зны-зынла ашоура ианакуагьы ыҟоуп, еиҳарак ахаҳәқәа рыбжьара абжьысра анаҭаху.
Ажәҩаҵшьыҩцәа рхаҭақәа ишырҳәо ала, ахьҭа иакуа рнапқәа роуп, аха зны-зынла ашоура ианакуагьы ыҟоуп, еиҳарак ахаҳәқәа рыбжьара абжьысра анаҭаху.  - Sputnik Аҧсны
10/16
Ажәҩаҵшьыҩцәа рхаҭақәа ишырҳәо ала, ахьҭа иакуа рнапқәа роуп, аха зны-зынла ашоура ианакуагьы ыҟоуп, еиҳарак ахаҳәқәа рыбжьара абжьысра анаҭаху.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжәҩаҵшьыҩцәа еиуеиԥшым адистанциақәа шаҟа секунд ала ианысран иҟоу рдыроит, иагхар ахараԥса идырҵоит- иаамҭа асекундқәа изагдырхоит.
Ажәҩаҵшьыҩцәа еиуеиԥшым адистанциақәа шаҟа секунд ала ианысран иҟоу рдыроит, иагхар ахараԥса идырҵоит- иаамҭа асекундқәа изагдырхоит. - Sputnik Аҧсны
11/16
Ажәҩаҵшьыҩцәа еиуеиԥшым адистанциақәа шаҟа секунд ала ианысран иҟоу рдыроит, иагхар ахараԥса идырҵоит- иаамҭа асекундқәа изагдырхоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАспорсменцәа Урыстәылеи Европеи рҿы ажәҩаҵшьратә слалом азы аицлабрақәа рылахәхаразы рҽазыҟарҵоит
Аспорсменцәа Урыстәылеи Европеи рҿы ажәҩаҵшьратә слалом азы аицлабрақәа рылахәхаразы рҽазыҟарҵоит - Sputnik Аҧсны
12/16
Аспорсменцәа Урыстәылеи Европеи рҿы ажәҩаҵшьратә слалом азы аицлабрақәа рылахәхаразы рҽазыҟарҵоит
© Sputnik / Томас Тхайцукурыстәылатәи аспорсменцәа аԥышәа ирымоу рхы иархәаны Бзыԥ аӡиас амч "рнапаҿы иааргар" рҭахуп.
Урыстәылатәи аспорсменцәа аԥышәа ирымоу рхы иархәаны Бзыԥ аӡиас амч рнапаҿы иааргар рҭахуп. - Sputnik Аҧсны
13/16
урыстәылатәи аспорсменцәа аԥышәа ирымоу рхы иархәаны Бзыԥ аӡиас амч "рнапаҿы иааргар" рҭахуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукСанкт-петербургтәи аспортсменцәа жәаҩаҩык, аа-шықәса инаркны 22 шықәса рҟынӡа зықәра ыҟоу разыҟаҵаҩцәа ирыцны Аԥсныҟа иааит
Санкт-петербургтәи аспортсменцәа жәаҩаҩык, аа-шықәса инаркны 22 шықәса рҟынӡа зықәра ыҟоу разыҟаҵаҩцәа ирыцны Аԥсныҟа иааит  - Sputnik Аҧсны
14/16
Санкт-петербургтәи аспортсменцәа жәаҩаҩык, аа-шықәса инаркны 22 шықәса рҟынӡа зықәра ыҟоу разыҟаҵаҩцәа ирыцны Аԥсныҟа иааит
© Sputnik / Томас ТхайцукРаԥхьа аӡы иаҳа иахьҭынчыз аҽазыҟаҵара иалагеит, адырҩаҽны - иаҳа иахьаӷьыз.
Раԥхьа аӡы иаҳа иахьҭынчыз аҽазыҟаҵара иалагеит, адырҩаҽны - иаҳа иахьаӷьыз. - Sputnik Аҧсны
15/16
Раԥхьа аӡы иаҳа иахьҭынчыз аҽазыҟаҵара иалагеит, адырҩаҽны - иаҳа иахьаӷьыз.
© Sputnik / Томас ТхайцукИзықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит.
Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит. - Sputnik Аҧсны
16/16
Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа