Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Коӷониа еиҭеиҳәеит Кындыӷтәи ауҭраҭыхааӡарҭаҟны ирымоу ауадаҩра атәы

© Foto / предоставил Алик Когония Алик Когония
Алик Когония  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ақыҭанхамҩатә комплекс "Кындыӷ-агро" аиҳабы Алик Коӷониа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит акредиттә ԥара архынҳәразы ирықәу ауал азҵаара иахьазы ишыҟоу, иахьа анаплакы аус шауа.
Коӷониа еиҭеиҳәеит Кындыӷтәи ауҭраҭыхааӡарҭаҟны ирымоу ауадаҩра атәы

Аԥсны аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озганԥҳа Очамчыра араион аҟны иҟоу ақыҭанхамҩатә комплекс даҭааит ари амчыбжь азы. Урыстәыла Аԥсны аусдкылаҩцәа ирзоунажьыз акредит иабзоураны зусура хацдыркыз анаплакқәа аԥара аргьежьраан еиҵахеит, апроцент ашәара рцәыуадаҩхеит. Агрокомплекс иаҭааз Кристина Озганԥҳа аҭыԥан илзеиҭарҳәеит, игәалҭеит ирыгу –ирыбзоу атәы.

"Москвантәи дааны дыҟан аекономика-аминистр ихаҭыԥуаҩ. Уи аобиектқәа ( акредиттә ԥара ззоужьыз-аред.) илырбарц дналгеит (Кристина Озганԥҳа-аред.). Ижәдыруеит ауал ареструктуризациа ҳаҿуп. Асас игәеиҭеит, игәаԥхеит, аха атехнологиатә процесс риашатәуп, уи еиликааит, ишаҭаху ариашара агәра игеит. Атехнологиа зегьы Израильтәуп, уи акомпиутртә программалоуп аус шауа. Дара рыда иаҳзыҟаҵом, ари акоронавирустә чмазара иахҟьаны изымааит. Урҭ иааны иҟарҵаанӡа аҽаҩра бзианы иҳауоит сҳәар- мцуп. Атехнологиа риашамкәа аҽаҩра 20 процентгьы ҳауам",-  азгәеиҭеит Коӷониа.

Иаҳа инеиҵыхны аицәажәара шәаҳарц шәылшоит аудиофаил шәаӡыӡырҩыр.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0