Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кәыҵниа: ақалақь аҟны шаҟа ирацәоу аҟара агидрантқәа ҳус маншәалахоит амцакрақәа раан

© Sputnik / Марианна Кубрава Тимур Квициния
Тимур Квициния  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амцакрақәа раан Аҟәа иқәыргылаз агидрантқәа АҶА аусзуҩцәа рус ахьынӡадырманшәало атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аҳҭнықьалақь ақалақьи араиони абылрацәыхьчаратә ҟәша аиҳабы Ҭемыр Кәыҵниа.
Кәыҵниа: ақалақь аҟны шаҟа ирацәоу аҟара агидрантқәа ҳус маншәалахоит амцакрақәа раан

Аҟәа амцарцәаратә гидрантқәа жәаба ықәдыргылеит, иаахәаны ишьҭоуп даҽа жәаҩа.

"Аҟәа агидрантқәа рхыԥхьаӡара даара имаҷуп. Уи азы ақалақь ахадарахь ашәҟәы ҳаҩхьан ацхыраара ҟарҵарц, идырҿыцырц. Аинвестициатә программаҟны иарбан Гәылиеи Џьонуеи рымҩақәа рҟны аӡы мҩанызго ацәаҳәақәа рыԥсахраан агидрантқәа жәаба ықәдыргылеит. Иаҳбеит аӡы шаатуа, даара ибзиоуп, ҳусуразы ицхыраагӡа ӷәӷәоуп, ҳарманшәалоит. Иҳамоу ахсаала инақәыршәаны аибашьра ҟалаанӡа 260 гидрант ыҟан, иахьа 15 ракәын аус зуаз, даҽа 10 цырак ҳзацлеит. Ақалақь ахада инапынҵала даҽа 12 гидрант аахәаны ишьҭоуп, урҭгьы ықәдыргылараны иҟоуп. Амала дара рыԥсахра уадаҩуп иажәу ацәаҳәақәа рҟны, убри аҟынтә аӡымҩангагақәагьы рыԥсахра аҭахуп", - азгәеиҭеит Кәыҵниа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0