Георги Воуба Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада иҳаҭыԥуаҩ имаҵура дамхуп

© Sputnik / Томас ТхайцукРеспубликанская больница.
Республиканская больница.  - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада ихаҭыԥуаҩ Георги Воуба мшаԥы 13 рзы аҩнытә рбаандаҩраҟынтә ихы дақәиҭтәуп.

АҞӘА, мшаԥы 23 - Sputnik. Апрокуратура хада азыҳәала, Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбарала Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада ихаҭыԥуаҩ Георги Воуба имаҵура дамхуп. Абри атәы аанацҳауеит аӡбарҭа асаит.

Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Апполон Гәыргәлиеи ихаҭыԥуаҩ Георги Воубеи рганахьала аусҭҵаара хацыркын 2021 шықәса жәабран 9 рзы рнапынҵамчрақәа ирхыҳәҳәаны рхы иадырхәеит ҳәа.

Республиканская больница - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.04.2021
Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада инапынҵақәа рҟынтәи ихы дақәиҭтәуп

Аусҭҵаара адыррақәа рыла, Георги Воуба харас идырҵоит атәым мазара рацәаны иӷьычит, имаҵуратә уалԥшьақәа инархыҳәҳәаны ихы иаирхәеит, аԥхасҭа бааԥс ҟаиҵеит ҳәа.

Аусҭҵаара адыррақәа рыла, Воуба ахәышәтәырҭа аҳақьым хада Апполон Гәыргәлиа дыргәыбзыӷны ацәгьа иируит имаҵзуратә зинмчра ихы иархәаны ахәышәтәырҭа амазара даҵаӷьычырц.

Аус далахәны дшьоуп Ареспубликатә хәышәтәырҭа уаанӡатәи аусзуҩ Аслан Цкәуа. Иаргьы аҩнытә баандаҩраҟынтә ихы дақәиҭтәуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0