Гагра автотуризм азы иреиӷьу аҭыԥқәа ирыҵаркит

© Sputnik / Томас ТхайцукГород курорт Гагра
Город курорт Гагра - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.05.2021
Анапаҵаҩра
Амаҵзура TVIL.RU иалнакааит автомашьынала аныҟәаразы еиҳа иалырхуа аԥсшьарҭа ҭыԥқәа рахьтә аԥыжәара змоу рсиа.

АҞӘА, лаҵара 26 - Sputnik. Автомашьынала аныҟәарала аԥсшьарақәа еиҳа иахьалырхуа аҭыԥқәа жәаба рахь иаҵанакит Гагра ҳәа аанацҳауеит амаҵзура TVIL.RU.

Город курорт Гагра - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.05.2021
Ахәыҷқәа рыда аԥсшьара еиҳа иахьалырхуа аҭыԥқәа жәаба иаҵанакит Гагра

Амаҵзура адыррақәа рыла, Урыстәыла адунеи зегь аҿы аиԥш автомашьыналатә туризм аҿиара аиуа иалагеит. Атуристцәа иаархәоит автоҩнқәа, ацраҳәақәа, ҷыдала еиҿкаау автокемпингқәа рҿы аԥсшьаразы иаангылоит.

TVIL.RU астатистика ала, атуристцәа заанаҵы акемпингқәа ҿарҵоит ҿҳәарала ҩаха инаркны 13 уахи-ҽни рҟынӡа, иагьазыхиоуп уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 1,9 - 11,5 нызқь мааҭ ашәара.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәсазы атуристцәа заанаҵтәи рҿаҵақәа рдыррала:

 • Евпаториа – 3984 м / 13 у *
 • Анапа – 7500 м / 11 у
 • Гагра – 2713 м / 12 у
 • Калининград – 3902 м / бжьаха-бжьымш
 • Таганрог – 1905 м / жәаха-жәымш
 • Баикальск – 3867 м / жәаха-жәымш
 • Банное - 5286 м / 3,5 у
 • Петродворец – 8500 м / хаха-хымш
 • Пряжа - 11500 м / ҩаха-ҩымш
 • Руза – 3600 м / хаха-хымш

* 2021 шықәса аԥхынразтәи абжьаратә хәыԥса уахык азы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0