Бзыԥ аҩхааҿы атуристка аӡиас далаҳаит, Аԥсны АҶА уи лыԥшаара иаҿуп

© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МЧС РА
Машина МЧС РА  - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.06.2021
Анапаҵаҩра
Амашәыр ҟалеит ҳәа Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра роуит 18 сааҭ 35 минуҭ рзы, атуристка аӡиас Иаӷьа далаҳаит Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аҟны Иаӷьатәи аӡхыҽҽахьы (Аӡкылҟьа) уахьаваҵәиуа азааигәара иҟоу ацҳаҟынтәи.

АҞӘА, рашәара 6 – Sputnik. Иахьа хәлаанӡа аиқәырхаҩцәа аӡиасқәа Иаӷьеи Бзыԥи ргәаҭара иаҿын, уи  иадҵны ицоз амахәҭақәагьы ҭырҵааит, аха дырзымԥшааит ҳәа рҳәоит АҶА апресс-маҵзураҿы.

Аиқәырхаратә ҟәшақәа рашәара 6 ахәылԥаз адырра шаароузҵәҟьа Бзыԥ аҩхаахь идәықәлеит. 

Аусбарҭаҿы ирымоу адыррала, ауаа рыла ишабоз аҭыԥҳа амаакыра змамыз ацҳаҟынтә аӡиас далаҳаит.

Ақәоура ӷәӷәақәа ирыхҟьаны Бзыԥ аҩхааҿы илеиуа аӡиасқәа акыр ирыцлеит, иаӷьхеит. Аԥшаарақәа рҟны Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа ирыцхраауеит Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аусзуҩцәагьы.

Ажәабжьқәа зегьы
0