Ауадҳара адгьыл ахьҿыбгаз ықәыдрыцқьааит

© Foto / Screenshot:YouTube/ Аҧсуа телехәаҧшраОползень в горах Ауадхары
Оползень в горах Ауадхары  - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк иаҵанакуа Ауадҳара аҩадахьы лаҵарамза 9 рыҽны иҟаз амшцәгьа иахҟьаны адгьыл ҿыбгеит, атуристтә маршрутқәа анаркит.

АҞӘА, рашәара 10 – Sputnik, Бадри Есиава. Ауадҳара адгьыл ахьҿыбгаз аҭыԥ ықәыдрыцқьааит, аекскурсиатә автомашьынақәагьы ахысхьеит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Риҵатәи амилаҭтә парк адиректор Адамыр Багаҭелиа.

Оползень в горах Ауадхары  - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.05.2021
Агеологцәа Ауадҳара еиҭах адгьылҿыбгара ҟалар алшоит ҳәа иацәшәоит

"Амҩа иацы иаадыртит. Иҟоуп изхьымӡац, аха уи ибаргәу акәым, хара имгакәа аҭыԥ иқәҵахоит. Иазырхиатәуп амашьынақәа реивысырҭатә ҭыԥқәа, иара убасгьы аӡышьҭра арымарахь инахатәуп аӡы аӡиа иаламлаларц", - иҳәоит иара.

Аҭыԥ арыцқьараан ахархәара рыҭан 4 акк атехника.

Аԥсны ашьхарақәа рҿы Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк иахьаҵанакуа адгьылҳәазара ду ҟалеит Ауадҳаратәи абнара 56-тәи акилометр аҿы лаҵарамза аҽеиҩшамҭазы, ақәеи аси ӷәӷәаны иахьлеиз иахҟьаны. Ари аԥсабаратә цәырҵра ауаа рацәаҩны изҭаауаз атуристтә маршрутқәа - альпиатәи адәҳәыԥшқәеи аӡиа Мзы рахь амҩа акит.

Уи адагьы, аӡымҭҟьарқәа Риҵа иалалоит, идырхәашьуеит, аҟазауаа изларҳәо ала, аӡиа алԥхынрак ихәашьны иаанхар ҟалоит, иара убас акы-ҩба градус раҟара аӡы аԥхарра иацлар ауеит, уи Риҵа аекосистема иаԥырхагахоит.

Ауадҳара иахьаҵанакуа иҿыбгаз адгьыл ахышәа-ҵышәа 300 метра ҭбаарала иҟоуп, аурыла – километраки бжаки, абри атәы уаанӡа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Риҵатәи амилаҭтә парк адиректор.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0