Аԥсны ауааԥсыра ирылырго амаинирқәа реизгарҭа аартуп

© Sputnik / Евгений Одиноков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраМайнинг криптовалют
Майнинг криптовалют - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ААР аусзуҩцәа есыҽны имҩаԥыргоит закәаншьаҭада акриптовалиута аиуразы аусурақәа рыҭҵаара. Иара убасгьы дара хылаԥшра рырҭоит иаҿыху амаининг фермақәа.

АҞӘА, рашәара 18 - Sputnik. Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра еиҿнакааит ауааԥсыра ирылырго амаинирқәа реизгарҭа. Абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аҵәахырҭа уахи-ҽни ахылаԥшра арҭоит Аԥсны ААР ахатәыхьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа. Ахыбра еиқәыршәоуп иҷыдоу асахьа рбагақәа рыла.   

Аԥсны ААР адыррақәа рыла 2020 шықәса жьҭаарамза инаркны 2021 шықәса рашәарамзанӡа 13 000 шьақәгыла аҿыхуп, иқәгоуп 115 ахыбра ҵакырақәа рҿы, иара убас  атрансформаторқәа быжьба ықәгоуп. Зынӡа ареспубликаҿы иаҿыхуп 332 хыбра ҵакыраҿы, 723 маининг-ферма ргәаҭара мҩаԥгоуп.

Закәаншьаҭада акриптовалиута аиуразы аусура мҩаԥызго рганахь ала административтә ԥкаанҵақәа ылҩаауп, 67 материал аӡбарҭақәа рахь инарышьҭхьеит.

Аԥсны ААР апресс-маҵзура адырра ҟанаҵоит амаининг ахыбра ҵакырақәа раарԥшразы "ацәаҳәа ҷыда" шыҟоу азы.

  • ААР аҷаԥшьаратә хәҭа +7 (840) 226-41-41
  • УЕБ, ААР ПК +7 (940) 927-28-46
  • WhatsApp, Telegram Messenger +7 (940) 920-20-95 ауааԥсыра ирылырго амаинирқәа реизгарҭа.
Ажәабжьқәа зегьы
0