Аԥсны ААР ахатәшәарҭадаратә маҵзура ашықәсбжатә ҳасабырба акьыԥхьит

© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция
Милиция - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар адҵа ҟаиҵеит аусбарҭа аусзуҩцәа рыҩнуҵҟа азакәан рықәныҟәашьа ахылаԥшра рыӷәӷәазарц, ауаажәларра рҿаԥхьа амилициа раҳаҭыр лазырҟәуа азинеилагарақәа аарԥшлазарц.

АҞӘА, ԥхынгәы 2- Sputnik. 2021 шықәса раԥхьатәи фымз рыҩнуҵҟа Аԥсны ААР ахатәшәарҭадаратә маҵзура, Апрокуратура хада агәаҭарақәа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны, хә-материалк азнархиахьеит апроцессуалтә ӡбара адкыларазы ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР асаит.

Аусбарҭа уаанӡатәи аусзуҩ иганахьала аӡбарҭа аӡбамҭа азинмчра аиухьеит.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭаҟынтә рхы иақәиҭтәуп 20-ҩык, амаҵзуратә гәаҭарақәа ирылҵшәаны 35-ҩык агәҽанҵара рыҭоуп, 36-ҩык лахьы ӷәӷәа рыҭоуп, 68-ҩык лахь рыҭоуп, фҩык азгәаҭарақәа рзыҟаҵоуп, 15-ҩык даҽа ҟәшақәак рахь ииагоуп.

2020 шықәса лаҵарамза инаркны иахьа уажәраанӡа Аԥсны ААР ахатәшәарҭадаратә маҵзура имҩаԥнагеит 139 гәаҭара, урҭ ирылҵшәаны адисциплинартә лахь рыҭоуп 179-ҩык.

Иара убас ҷыдала иахылаԥшуеит аусбарҭа аусзуҩцәа закәаншьаҭада абџьар ныҟәырго иныҟәрымго.

Амаҵзура аусура ҷыда мҩаԥнагоит закәаншьаҭада акриптовалиута аиуразы азинеилагарақәа ралмыршаразы.

Аусбарҭа асистемаҿ аус ауеит аусзуҩцәа рганахьала ашшыԥхьыӡқәа рыдкыларазы аҭел ҷыда.

Ажәабжьқәа зегьы
0