Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кәарҷиа араса аҽаҩразы: ҵыԥх аасҭа ирацәоуп, аха ахаҭабзиара ианымԥшыр амуит

© Sputnik / Томас ТхайцукАбессалом Кварчия
Абессалом Кварчия  - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Сынтәа араса аҽаҩра зеиԥшроу, ахә шышьақәгылоу ртәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Ақыҭанхамҩа аминистрра иатәу ареспубликатә унитартә наплакы "Араса" аиҳабы Абессалом Кәарҷиа.
Хра злоу ахҭысқәа: Кәарҷиа араса аҽаҩреи ахә ашьақәгылареи ртәы

Изеиԥшроузеи сынтәа араса аҽаҩра? Изыбзоурои ахә ашьақәгылара? Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ари акультура ааха ду азҭо амармалташьтә пты анырҵәаразы аҳәынҭқарра имҩаԥнаго аусурақәа рылҵшәа зеиԥшроу? Арҭи егьырҭ азҵаарақәеи арадио Sputnik аефир аҟны рҭак ҟаиҵеит Ақыҭанхамҩа аминистрра иаҵанакуа ареспубликатә унитартә наплакы "Араса" аиҳабы Абессалом Кәарҷиа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0