Аԥсны АҶА Гагра амшын иагаз аԥсшьаҩы ихаҭара шьақәдыргылеит

© Sputnik / Томас ТхайцукПобережье Гагры
Побережье Гагры  - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.07.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Амшын иагаз Санкт-Петербургынтәи аԥсшьаҩы иԥсыбаҩ рбеит Гагра аԥшаҳәаҟны, ашьыжь ԥхынгәы 24 рзы. Иԥсыбаҩ Гагратәи араионтә хәшәтәырҭа иатәу аԥсышьҭаҵарҭахь инаган.

АҞӘА, ԥхынгәы 26 - Sputnik. Ԥхынгәы 22 рзы Гагра амшын иагаз Антон Попов, 1991 шықәса рзы ииз иоуп, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

Колесо обозрения в Гагре  - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.07.2021
Гагра амшын иагаз аԥсшьаҩы иԥсыбаҩ рыԥшааит

Аԥсны АҶА рдыррақәа рыла, аԥсшьаҩы иԥсыбаҩ рбеит Гагра аԥшаҳәаҟны, ашьыжь ԥхынгәы 24 рзы.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, иҭахаз иԥшәмаԥҳәыси иҭынхацәеи дырдырит.

Иара убас аминистр иазгәеиҭеит арыцҳара шыҟалаз ауаа рыла ишабоз. Уи иеиқәырхара зҽазызшәаз хаҵакгьы амшын дагахьан, цәгьала далҵит.

Аԥсны АҶА рдыррақәа рыла, 2021 шықәса ҳааҭалазар аахыс Аԥсны амшынӡқәа рҵакыраҿ 12-ҩык шӡааҟәрылахьоу.

Ажәабжьқәа зегьы
0