Аԥсны аҳәааҿы хәҩык Аахыҵ Кавказ ареспублика атәылауаа аанкылоуп

© Foto / Сочинская таможняГраница Псоу
Граница Псоу - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.07.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа иахьаԥну аҵакыраҿы аус руеит аҳәаахьчаратә усушьа аԥҟарақәа.

АҞӘА, ԥхынгәы 26 - Sputnik. Аԥсны аҳәааҿы хәҩык Аахыҵ Кавказ ареспубликақәа руак атәылауаа ааныркылеит Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа. Абри атәы аанацҳауеит Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Аҳәаахьчаратә ҭыԥ иахьаҵанакуа иҟаз Аахыҵ Кавказ атәылауаа уа рыҟазааразы азин ҟазҵо ашәҟәқәа рыцмызт.

Краснодартәи атәылаҿацә Адлертәи араионтә ӡбарҭа аҳәаахьчаратә ҭыԥ иахьаҵанакуа аҟазаара аԥҟарақәа реилагаразы арҭ ауаа административтә ҭакԥхықәра инақәыршәаны ахараԥса рыдырҵеит.

Аҳәаахьчаратә усбарҭа адырра ҟанаҵоит аҳәаахьчаратә ҭыԥ иахьаҵанакуа ԥымкрыда аҟазааразы аҳәаанырцәуаа рхаҭара шьақәзыргыло адокументқәа реиԥш аушьҭратә зиншәҟәгьы рымазароуп ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0