Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Жьиба Шлыпра аԥсшьараамҭа иазкны

© Foto / предоставлено Шварахом Жиба Шәарах Жиба
Шәарах Жиба - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.08.2021
Анапаҵаҩра
Мысра амшын аԥшаҳәаҿы еиҿкаау аҭыԥ Шлыпра напхгара азызуа Шәарах Жьиба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит сынтәатәи русура шеиҿкаау атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Жьиба Шлыпра аԥсшьараамҭа иазкны
"2003 шықәса рзы раԥхьа ҳааит, убри аахыс хәыҷы-хәыҷла нап адкыло ҳааиуеит. Аԥсшьаҩцәа аауеит, мышкы, ҩымш, мчыбжьык аҟарагьы зыԥсы зшьо дубап, егьыс аҭыԥантәи ауааԥсырагьы рацәаҩуп. Есышықәса џьара иҳариашоит, акрыфарҭатә ҭыԥқәа роума, анышьқәа роума, ҳаналага аахыс иҳарҳауа ахәыҷы убрахь иахҭынҵо, ауаа рааира иаҳа иҳарманшәало ҳаҿуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Жьиба.
Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0