Аҵыхәтәантәи ароль: лыԥсҭазаара далҵит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Роза Дбарԥҳа

© SputnikРоза Дбар
Роза Дбар - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.08.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Самсон Ҷанба ихьӡ ӡху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә дараматә театр асценаҿы, илашаз акыр ароль шьахәқәа назыгӡахьаз, Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Роза Дбарԥҳа лыԥсҭазаара далҵит нанҳәа 29 рзы.
АҞӘА, нанҳәа 30 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Зыԥсҭазаара зегьы аԥсуа театр иадызҳәалаз Роза Дбарԥҳа 45 шықәса асценаҿ лҟазара аарԥшуа, ахәаԥшцәа лгәыбылра рылҭон.
Роза Дбарԥҳа диит ԥхынҷкәын 23 1950 шықәсазы Гәдоуҭа араион Мгәыӡырхәа ақыҭан. Ашкол даналга ашьҭахь дҭалоит Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа. Аҩбатәи акурс аҟны дыштәаз Аԥснытәи адраматә театр астудиа аадыртуеит. Арежиссиор Нелли Ешба амузыкатә ҵараиурҭа даҭааит аҟыбаҩ злоу аҿар ралԥшаараз, урҭ рхыԥхьаӡарҿ дҟалоит Роза Дбарԥҳа.
Апроект Атеатри аԥсҭазаареи иацылҵоит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Роза Дбарԥҳа - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.05.2016
Апроект "Атеатри аԥсҭазаареи" иацылҵоит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Роза Дбарԥҳа
"Атеатр аҟны санааи "Ашьха шкәакәа" аспектакль цон Ҟәараса лроль назыгӡоз абаҩхатәра ду злаз Светлана Дбарԥҳа дычмазыҩхеит. Арежиссиор Нелли Ешба уи ароль сыгәра ганы исылҭеит. Аинститут сҭалаанӡа  ашьыжьҭәи аспектакльқәа рҿы сыхәмарон", - ҳәа лҳәахьан Роза Дбарԥҳа  арадио Sputnik аҟны ицоз "Атеатр аԥсҭазаара" апроект аҳәаақәа рыла.
Зус ҭакԥхықәрала иазнеиуаз, ахӡыргара зцәаҩамыз Роза Дбар қәҿиарала арольқәа лрольқәа налыгӡеит акыр аспектакльқәа рыҟны. Уи асценаҿ иналыгӡахьан апринцесса лроль аспекталь "Агага" аҟны, Фатма лроль аспектакль "Амҳаџьырқәа", Нелли Ҭарԥҳа лпиеса "Амра аԥҳа" уҳәа.
Роза Дбар аспектакль "Цилиндр" аҟны иҵыхәтәантәихаз Беннита лроль дыхәмарит.
Еснагь зхы-зҿы еихаччоз, ахәаԥшцәа рыбзиабара иаԥсахаз Роза Дбарԥҳа аус лыцызуаз лҩызцәа, аҿкчымазара лыхьит ҳәа анраҳа агәра ганы иҟан, уи лыԥхала илыхганы ҩаԥхьа бзиа илбо лус дазыхынҳәуеит ҳәа, аха ус иҟамлеит. 
Аԥсуа дауҳатә культура дацәыӡит збаҩхатәра ҳаракыз, иаамсҭашәаз, ауаҩы лаша Роза Дбарԥҳа. 
Ажәабжьқәа зегьы
0