Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Шьониа еиҭеиҳәеит Гал анхацәа макьаназы араса зырымҟәшәац атәы

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьониа Гал арасеи ацитрус шәыри рҽаҩра иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Сынтәа Гал араион аҟны ироуз араса ахаҭабзиара зеиԥшроу, уажәааны уи зырыҟәшәои, убасгьы сынтәа ацитрус шәырқәа рҽаҩра зеиԥшроу атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит араион аграном хада Лери Шьониа.
"Иахьазы макьана араса аизгара ҳаламгаӡацт, ауаа макьана иаҿуп. Ари сынтәа иҟалаз аӡысаамҭа ҳԥырхагахеит, иара араса ахаҭабзиара атәы ҳҳәозар, уамак уеилаҳартәгьы иҟам. Уажәы иҟоу рҽаҩра аизгара иаҿуп анхацәа, 20-25 процент рҟынӡа иахьеизырымгац ақыҭақәагьы ыҟоуп", - иҳәеит Шьониа.
Ажәабжьқәа зегьы
0