Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәатәи аӡымҩангага аҟны авариа ҟалеит ҳәа аанацҳауеит "Аӡыканал"

© Sputnik / Томас ТхайцукУлицу Фазиля Искандера
Улицу Фазиля Искандера - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.12.2021
Анапаҵаҩра
Аҟәа ахәҭак ауааԥсыра ӡыда иҟоуп.
АҞӘА, ԥхынҷкәын 2 – Sputnik. Аҟәатәи аӡымҩангага аҟны иҟалаз авариа иахҟьаны Ешба, Ажәытә ҳабла, Адыгааи Даӷьсҭанааи рымҩақәа, Аинтернат аҵакыра инхо ауааԥсыра ӡыда иаанхеит. Абри атәы аанацҳауеит "Аӡыканал".
Иазгәаҭоуп, аҭыԥаҟны аусурақәа шымҩаԥырго.
Смеситель  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.12.2021
Аԥсны
Аҟәа ахәҭак аҟны аӡы аҟамзаара зыхҟьаз рҳәеит
Уи аԥхьа Аҟәа анхарҭа-коммуналтә нхамҩа адепартамент аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Руслан Аҩӡба Sputnik иазеиҭеиҳәеит, Гәымсҭеи Кьалашәыри рӡыҭгагатә станциақәа рҿы афымцамч амаҷра иахҟьаны аус рызуам ҳәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0