Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Гәниа ахәыҷқәа ақыҭа агәбылра шдырктәу иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Гәниа ахәыҷқәа ақыҭа агәыбылра шдырктәу иазкны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Мыркәыла ақыҭан инхо, аҭыԥантәи абжьаратә школ аҵара-ааӡаратә ҟәша аиҳабы Мизан Гәниа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аԥсуа изы ақыҭа ҵакыс иамоу атәы, хныҟәгагас иҟоу, насгьы ахәыҷқәа ақыҭа агәбылра шдырктәу иҳәеит.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0