Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Гәынԥҳа еиҭалҳәеит аԥсшьарамшқәа рышьҭахь аҵаратә процесс ахацыркра иахьынӡазыхиоу атәы

Гәынԥҳа еиҭалҳәеит аԥсшьарамшқәа рышьҭахь аҵаратә процесс ахацыркра иахьынӡазыхиоу атәы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аӡынтәи аԥсшьарамшқәа рышьҭахь ашколқәа русура хацдыркит. Изеиԥшроузеи аҭагылазаашьа аҿкы чымазаразы, ирацәаҩума ҿыц зцәа иалалаз, абри атәы арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит Гагратәи ашколқәа руак аиҳабы, Хана Гәынԥҳа.
"Иагу рхыԥхьаӡара зынӡа имаҷуп. Арҵаҩцәа зегьы русураҿы иҟоуп. Иахьазы ахәыҷқәа рҟынтә ачымазара зманы ҳәа иаадыруа ҭаацәарак роуп. Урҭгьы рхы ԥхьакны иҟоуп, аҭак рмоуцт. Арҵаҩцәа рахьынтә ачымазара зыхьхьоу маҷӡам. 12% арҵаҩратә еилазаара аҟынтә алаҵа ҟарҵахьеит, ирацәаҩуп ачымазара зхызгаз, макьана ацәеижьҿагылақәа змоу. Аамҭа ахылар, алаҵа ҟарҵарц ргәы иҭоуп", - ҳәа еиҭалҳәеит Гәынԥҳа.
Ашкол адиректор еиҭалҳәеит афымцалашаразы аҭагылазаашьа зеиԥшроу, акласстә уадақәа рҿы аԥхарра ахьынӡаҟоу, аҵаҩцәа ирзыманшәалоу аҭагылазаашьа ахьынӡаԥҵоу.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0