Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гагра уахынла машьынала ишакәым иныҟәоз арԥарцәа аҭакԥхықәра иақәдыршәеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Машина УВД Гагрского района
Машина УВД Гагрского района  - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.02.2022
Анапаҵаҩра
АҞӘА, жәабран 5 - Sputnik. Уахынла машьынала Гагра агәаны иқәчараазуаз ҩыџьа ауаа административтә қәнага иақәыршәоуп, рмашьынақәа рымхны аҩнуҵҟатәи аусқәа Гагратәи араионтә ҟәша амаҵуратә машьынақәа рыргыларҭаҿ идыргылеит. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура.
Аусбарҭа апресс-маҵзураҿы ишьақәдырӷәӷәоит жәабран 2 ашамҭазы асааҭ 4 рзеиԥш Џьарсалиа Геннади Гагра ақалақь агәаны В. Арӡынба ибаҟа аҿаԥхьа машьынала амашәыртә ҭагылазаашьа шаԥиҵаз. Убри аамҭаз иара арҩашьыгатә маҭәашьарқәа метадони марихуанеи идкыланы дыҟан.
Џьарсалиа дҭаркит 30 мшы ҳәа, автомашьына имхны аҩнуҵҟатәи аусқәа Гагратәи араионтә ҟәша амаҵуратә машьынақәа рыргыларҭаҿ идыргылеит.
Жәабран 3 ашарԥаз асааҭ 5 рзы Арӡынба ипроспект аҟны Иунусба Фарид ихатәы машьынала ишәарҭаз амаана ҟаҵаны дықәчаразаауан. Иара амилициа аусзуҩцәа данааныркыла аамҭаз арыжәтә џьбара ыжәны дыҟан.
Иунусба 12 000 мааҭ ахараԥса идыршәеит, иавтомашьына имхны Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа иатәу амаҵуратә машьынақәа рыргыларҭаҿ идыргылеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0