Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Риҵатәи ас ду: аӡынтәи асахьақәеи ааԥынтәи ашәҭқәеи

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Сынтәа Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҿы асы шаҟа леиз аҟара ҟамлацызт аҵыхәтәантәи 15 шықәса раахыс.
Сынтәатәи аӡын уамакала ихьҭоуп, асгьы лассы-лассы илеиуеит. Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҿы асы шаҟа леиз аҟара ҟамлацызт аҵыхәтәантәи 15 шықәса раахыс, илеиз асы ҭыԥқәак рҟны аҿыгҳара 2,5 метра иҟоуп.
Риҵа асы анлеилак иаҭаауа рхыԥхьаӡара акырӡа еизҳауеит. Есышықәса ус иаԥуп, аҭыԥантәи ауааԥсыреи аԥсшьаҩцәеи, сыла иҭалаҳау аӡиеи иблахкыгоу ашьхақәеи рфотосахьақәа ҟазҵарц иаҭаауа рацәаҩуп. Аӡынразы апарк аҵакыра аҭаларазы аӡынтәи арезина зҵам амашьынақәа рхалара ԥкуп.
Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк 1930 шықәсазы иаԥырҵаз Риҵатәи аҳәырԥсарра шьаҭас иаҭаны 1996 шықәсазы иаартын. Амилаҭтә парк ахи-аҵыхәеи 390 километр ԥшьыркца аҵанакуеит. Риҵатәи амилаҭтә парк аԥшӡарақәа ирыҵаркуеит – Риҵа ду, Риҵа маҷ, аӡиа Мзы, Ауадҳара, Ҩыԥсара аиҩхаа, аӡиас Бзыԥ аиҩхаара, аӡхыҽҽарақәа.
Апарк ахышәаҵышәа 390 километр ԥшьыркца иҟоуп.
© Foto / Instagram/ bgamisoniia

Сынтәа Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҿы асы шаҟа леиз аҟара ҟамлацызт аҵыхәтәантәи 15 шықәса раахыс.

Сынтәа Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҿы асы шаҟа леиз аҟара ҟамлацызт аҵыхәтәантәи 15 шықәса раахыс. - Sputnik Аҧсны
1/13

Сынтәа Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҿы асы шаҟа леиз аҟара ҟамлацызт аҵыхәтәантәи 15 шықәса раахыс.

© Foto / Instagram/timtravelsochi

Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк ӡынгьы-ԥхынгьы аԥсшьаҩцәа рацәаҩны изҭаауа аҭыԥқәа иреиуоуп.

Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк ӡынгьы-ԥхынгьы аԥсшьаҩцәа рацәаҩны изҭаауа аҭыԥқәа иреиуоуп. - Sputnik Аҧсны
2/13

Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк ӡынгьы-ԥхынгьы аԥсшьаҩцәа рацәаҩны изҭаауа аҭыԥқәа иреиуоуп.

© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Асы иалху, ирлас иҵаауа "ахаҿсахьақәа".

Асы иалху, ирлас иҵаауа "ахаҿсахьақәа". - Sputnik Аҧсны
3/13

Асы иалху, ирлас иҵаауа "ахаҿсахьақәа".

© Foto / Instagram/wow_trip_sochi

Абас иҟоуп аӡынтәи Риҵатәи аҩхаа асахьа.

Абас иҟоуп аӡынтәи Риҵатәи аҩхаа асахьа. - Sputnik Аҧсны
4/13

Абас иҟоуп аӡынтәи Риҵатәи аҩхаа асахьа.

© Foto / Instagram/auadkhara_

Илеиз асы ҭыԥқәак рҟны аҿыгҳара 2,5 метра иҟоуп.

Илеиз асы ҭыԥқәак рҟны аҿыгҳара 2,5 метра иҟоуп. - Sputnik Аҧсны
5/13

Илеиз асы ҭыԥқәак рҟны аҿыгҳара 2,5 метра иҟоуп.

© Foto / Instagram/auadkhara_

Ауадҳаратәи аҩнқәа асы "иагәыдаҳәҳәала" игылоуп.

Ауадҳаратәи аҩнқәа асы "иагәыдаҳәҳәала" игылоуп. - Sputnik Аҧсны
6/13

Ауадҳаратәи аҩнқәа асы "иагәыдаҳәҳәала" игылоуп.

© Foto / Instagram/wow_trip_sochi

Аԥсны илеиуа асы хьанҭоуп.

Аԥсны илеиуа асы хьанҭоуп. - Sputnik Аҧсны
7/13

Аԥсны илеиуа асы хьанҭоуп.

© Foto / Instagram/ domroza.ru

Шықәсқәак раԥхьа аӡиа Риҵа аҵаа хылеит, аха сынтәа ус иҟамлаӡеит.

Шықәсқәак раԥхьа аӡиа Риҵа аҵаа хылеит, аха сынтәа ус иҟамлаӡеит. - Sputnik Аҧсны
8/13

Шықәсқәак раԥхьа аӡиа Риҵа аҵаа хылеит, аха сынтәа ус иҟамлаӡеит.

© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Апарк аҵакыраҿы асыԥса алеира иацәшәаны амҩақәа аркын.

Апарк аҵакыраҿы асыԥса алеира иацәшәаны амҩақәа аркын. - Sputnik Аҧсны
9/13

Апарк аҵакыраҿы асыԥса алеира иацәшәаны амҩақәа аркын.

© Foto / Instagram/ananas.margo

Иблахкыгоу асахьақәа-ааԥынтәи ашәҭқәеи аси.

Иблахкыгоу асахьақәа-ааԥынтәи ашәҭқәеи аси. - Sputnik Аҧсны
10/13

Иблахкыгоу асахьақәа-ааԥынтәи ашәҭқәеи аси.

© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Анарцисс шәҭқәа - ааԥынра ааира иазыԥшуп.

Анарцисс шәҭқәа - ааԥынра ааира иазыԥшуп. - Sputnik Аҧсны
11/13

Анарцисс шәҭқәа - ааԥынра ааира иазыԥшуп.

© Foto / Instagram/ bgamisoniia

Еиҭаҳәашьа змам Риҵа маҷ аԥшӡара.

Еиҭаҳәашьа змам Риҵа маҷ аԥшӡара. - Sputnik Аҧсны
12/13

Еиҭаҳәашьа змам Риҵа маҷ аԥшӡара.

© Foto / Instagram/ananas.margo

Риҵа- аԥсабара иҭнахыз асахьа.

Риҵа- аԥсабара иҭнахыз асахьа. - Sputnik Аҧсны
13/13

Риҵа- аԥсабара иҭнахыз асахьа.

Ажәабжьқәа зегьы
0