Урыстәыла QR-кодқәа рыҭашьа ԥсаххоит жәабран 21 инаркны

© Sputnik / Павел Лисицын / Афотобанк ахь аиасраПроверка QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга
Проверка QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.02.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Алаҵа шыҟаҵоу азы QR-кодқәа Урыстәыла аҩнуҵҟа еиԥш анҭыҵгьы ахархәара рымоуп.
АҞӘА, жәабран 9 – Sputnik. Урыстәыла агәабзиарахьчара аминистрра QR-кодқәа ауааԥсыра рыҭараз аԥҟарақәа аԥсахит ҳәа аҩуеит РИА Новости азинтә информациа аинтернет-портал аҿы икьыԥхьыз адыррақәа шьаҭас иганы.

Жәабран 21 инаркны урыстәылауаа QR-кодқәа роуеит ацәеижьҿагылақәа ргәаҭаразы атест анарҭалак ашьҭахь.

Уаанӡа шықәсык ҿҳәарас измаз QR-кодқәа алаҵа ашьҭахь акәын ианурҭоз. Ари аҩыза акод роуан ачымазара зхызгазгьы. Алаҵа змам урыстәылауааи ПЦР-тест зауз аҳәаанырцәуааи акод рырҭон.
Асубиектқәа рҿы иҟоу аԥҟарақәа рыла QR-кодқәа аҭахуп акаҳуажәырҭақәа, аресторанқәа, амузеиқәа, аконцертқәа рҭаараан, аҳәаанырцәҟа ацараан.
Ажәабжьқәа зегьы
0