Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Амра рҽаҭаны: аҟәатәи амшын аԥшаҳәаҿы ааԥын ишазыԥшу

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Арҭ амшқәа рзы Аԥсны аҳауаԥхарра акырӡа ихалеит, аҵыхәтәантәи амшқәа рзы +15 ыҟоуп.
Мчыбжьқәак раԥхьа амшын аԥшаҳәа сыла ихҟьан, ана-ара аӡәык-ҩыџьак уԥымлозар ахьҭақәа ирыхҟьаны ауаа рацәамызт, аха аҵыхәтәантәи амшқәа уамакала иԥхарроуп, аԥшаҳәахьгьы амра ашәахәақәа рықәԥхарц ицәырҵуа иалагеит.
Амзар ала ааԥын ааира даҽа мчыбжьқәак шагыугьы, аҳауаԥхарра ала ааԥын ааизшәа иҟоуп. Хәыҷи-дуи амра рҽаҭаны рыԥсы ршьоит, хәыҷы-хәыҷла амшын аԥшаҳәаҿы аԥсҭазаара еилашуа иалагеит.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны ааԥынтәи агәалаҟазаара ааиуа иалагеит.

Аԥсны ааԥынтәи агәалаҟазаара ааиуа иалагеит. - Sputnik Аҧсны
1/14

Аԥсны ааԥынтәи агәалаҟазаара ааиуа иалагеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҿар амра рҽаҭаны рыԥсы ршьоит.

Аҿар амра рҽаҭаны рыԥсы ршьоит. - Sputnik Аҧсны
2/14

Аҿар амра рҽаҭаны рыԥсы ршьоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахәыҷқәагьы амра аԥхарра еигәырӷьоит

Ахәыҷқәагьы амра аԥхарра еигәырӷьоит - Sputnik Аҧсны
3/14

Ахәыҷқәагьы амра аԥхарра еигәырӷьоит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амшын аԥшаҳәаҿы аҳәыҳәқәа рацәоуп, урҭ уажәазы еилахоуп, арҭ аҭыԥҳацәа дара акрырҿарҵоит

Амшын аԥшаҳәаҿы аҳәыҳәқәа рацәоуп, урҭ уажәазы еилахоуп, арҭ аҭыԥҳацәа дара акрырҿарҵоит - Sputnik Аҧсны
4/14

Амшын аԥшаҳәаҿы аҳәыҳәқәа рацәоуп, урҭ уажәазы еилахоуп, арҭ аҭыԥҳацәа дара акрырҿарҵоит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ишьақәгылаз амш бзиақәа хәыҷи-дуи еигәырӷьоит

Ишьақәгылаз амш бзиақәа хәыҷи-дуи еигәырӷьоит - Sputnik Аҧсны
5/14

Ишьақәгылаз амш бзиақәа хәыҷи-дуи еигәырӷьоит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аӡәырҩы ус баша инеииааиуеит

Аӡәырҩы ус баша инеииааиуеит - Sputnik Аҧсны
6/14

Аӡәырҩы ус баша инеииааиуеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амзар ала ааԥын ааира даҽа мчыбжьқәак шагыугьы, аҳауаԥхарра ала ааԥын ааизшәа иҟоуп.

Амзар ала ааԥын ааира даҽа мчыбжьқәак шагыугьы, аҳауаԥхарра ала ааԥын ааизшәа иҟоуп. - Sputnik Аҧсны
7/14

Амзар ала ааԥын ааира даҽа мчыбжьқәак шагыугьы, аҳауаԥхарра ала ааԥын ааизшәа иҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арҭ амшқәа рзы Аԥсны аҳауаԥхарра +15 ыҟоуп.

Арҭ амшқәа рзы Аԥсны аҳауаԥхарра +15 ыҟоуп. - Sputnik Аҧсны
8/14

Арҭ амшқәа рзы Аԥсны аҳауаԥхарра +15 ыҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ауаа рыдагьы аԥстәқәагьы амра еигәырӷьоит.

Ауаа рыдагьы аԥстәқәагьы амра еигәырӷьоит. - Sputnik Аҧсны
9/14

Ауаа рыдагьы аԥстәқәагьы амра еигәырӷьоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҭаацәашәалатәи аԥсшьара иаамҭоуп

Ҭаацәашәалатәи аԥсшьара иаамҭоуп - Sputnik Аҧсны
10/14

Ҭаацәашәалатәи аԥсшьара иаамҭоуп

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иааукәыршоу аԥсабара зегьы аԥсы анҭало, умгәырӷьар залшом.

Иааукәыршоу аԥсабара зегьы аԥсы анҭало, умгәырӷьар залшом. - Sputnik Аҧсны
11/14

Иааукәыршоу аԥсабара зегьы аԥсы анҭало, умгәырӷьар залшом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ақалақь апаркқәа рыҟны ашәҭқәа еиҭарҳауеит, идрыцқьоит, идырԥшӡоит.

Ақалақь апаркқәа рыҟны ашәҭқәа еиҭарҳауеит, идрыцқьоит, идырԥшӡоит. - Sputnik Аҧсны
12/14

Ақалақь апаркқәа рыҟны ашәҭқәа еиҭарҳауеит, идрыцқьоит, идырԥшӡоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раҳьатәи аԥхарақәа шааҟалалак еиԥш Аԥсны зехьынџьара ашәҭқәа шәҭуеит.

Раҳьатәи аԥхарақәа шааҟалалак еиԥш Аԥсны зехьынџьара ашәҭқәа шәҭуеит. - Sputnik Аҧсны
13/14

Раҳьатәи аԥхарақәа шааҟалалак еиԥш Аԥсны зехьынџьара ашәҭқәа шәҭуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахьҭақәа рышьҭахь амрахәага уҽаҭаны уантәо еиӷьу иҟоузеи.

Ахьҭақәа рышьҭахь амрахәага уҽаҭаны уантәо еиӷьу иҟоузеи. - Sputnik Аҧсны
14/14

Ахьҭақәа рышьҭахь амрахәага уҽаҭаны уантәо еиӷьу иҟоузеи.

Ажәабжьқәа зегьы
0