Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Агәмаа ақыҭақәа рҭацәра, уи иацу ауадаҩрақәа ирызкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Агәмаа ақыҭақәа рҭацәра апроблема иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Анхәа ақыҭан инхо Дмитри Агәмаа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иахьа иқыҭа иаԥсҭазаашьоу атәы, анхацәа хныҟәгагас ирымоу, насгьы избан рабацәа ргәараҭақәа заанрыжьуа атәы.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи, уаҵәтәи аԥеиԥши, иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0