Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Қәҭарба ашәарыцара акультура иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Қәҭарба ашәарыцара акультура иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Блабырхәа ақыҭан инхо Гиви Қәҭарба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит, анхаҩы иԥсҭазаара иахәҭаку ашәарыцара шышьҭикааз, уи иацу аԥҟарақәа, насгьы ақыҭа аԥсҭазаараҿы ашәарыцара ҵакыс иамоу ртәы.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи, уаҵәтәи аԥеиԥши, иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0