НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада: алианс мрагыларатәи афланг аҿы аҽарӷәӷәалоит

© Sputnik / Алексей Витвицкий / Амедиаҵәахырҭахь аиасраГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг  - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.04.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иахьатәи аамҭазы, амаӡаныҟәгаҩ хада иажәақәа рыла, НАТО мрагыларатәи афланг аҿы алианс иатәу асолдаҭцәа 40 000 ыҟоуп.
АҞӘА, мшаԥы 10 - Sputnik. НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада Иенс Столтенберг аҳәамҭа ҟаиҵеит мрагыларатәи афланг аҿы, Урыстәыла азааигәара, алианс иатәу арбџьармчқәа мҽхакы ҭбаала рҽазыҟаҵарақәа ирылагоит ҳәа аҩуеит РИА Новости, Telegraph адырра шьаҭас иҟаҵаны.
НАТО "даара ифундаменталтәу аҽеиҭакрақәа раамҭа иҭагылоуп" иҳәеит Столтенберг.
"Ҳара уажәы ҳарратә дҵаҟаҵаҩцәа ҳрыҳәеит еиҭакрақәас иҟаҵазарц иалшо, НАТО ҿҳәара дула адаптациа азухарц шалшо азы ргәаанагара. Сгәы иаанагоит рашәарамзазы Мадрид алианс ахадацәа анеиԥыло уи иазку ӡбамҭак рыдыркылап ҳәа", - иҳәеит Столтенберг.
Иара убас иара иазгәеиҭеит НАТО амрагыларатәи афланг аҿы иҟоуп алианс иатәу 40 000-ҩык асолдаҭцәа, Урыстәыла аоперациа ҷыда иалагаанӡа урҭ рхыԥхьаӡара жәантә еиҵан.
Ажәабжьқәа зегьы
0