Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Касланӡиа Апедагогикатә институт алагала атәы

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Касланӡиа Апедагогикатә институт алагала атәы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Апедагогикатә институт 90 шықәса ахыҵреи абиԥарақәа реиҵааӡара аус аҟны уи алагалеи дырзааҭгылеит апедагогикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, аинститут аушьҭымҭа Алықьса Касланӡиа.
Ҳазҭоу ашықәс азы иазгәарҭоит Апедагогикатә институт 90 шықәса ахыҵра. Ҳтәылаҿы еицырдыруа аҵарауааи, апоетцәеи, ашәҟәыҩҩцәеи аузыжьыз Аԥсны раԥхьатәи иреиҳау аҵараиурҭа алагала дууп аҵарааӡара аус аҟнеиԥш, аҳәынҭқарра анаҩстәи аԥеиԥш зырҿиоз ауаа рааӡара аҟынгьы. Аинститут аҭоурых, алагала, иахьатәи аусура дрылацәажәеит апедагогикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Апедагогикатә институт аушьҭымҭа Алықьса Касланӡиа.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0