Ихадоу аԥыц ауп: ҟәланырхәатәи ашьхагәара

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ашьхымзааӡыҩцәа ашьхагәарақәа рҟны изаамҭанытәиу русурақәа ирылагоит мшаԥымзазы, ихдыркәшоит аԥхынра.
Ҭоурыхла Аԥсны ашьхааӡара реиҳа ирылаҵәаны иахьыҟаз ҭыԥқәоуп Мраҭашәаратәи Кавказ ашьхеибаркыраҿы зхы ыҵызхуа Бзыԥ аӡиас аиҩхаа, нас ашьхақыҭа Ԥсҳәы. Аԥсны ашьхааӡара шәышықәсала иаауа культуроуп. Ус ауп ишыҟоу иахьагьы.
Ҟәланырхәа ақыҭан инхо Раник Ақаҩба ашьхааӡара инапы алакуижьҭеи 35 шықәса иреиҳауп. Ицха аџьармыкьеи адәқьанқәеи рҟны ииҭиуеит, иара убас ашьхымзаҭрақәа ргыланы имоуп Ҳабҩы ақыҭан, уахь аԥхынра- лассы-лассы аԥсшьаҩцәа аҭаауеит.
Ақаҩба иажәақәа рыла, ашьха-ҭаацәарақәа шаҟа бзиа ибаны, гәыкала аус рыдуло аҟара даргьы аҽаҩра бзиа урҭоит.
Раԥхьатәи ацха иԥшуеит лаҵарамзазы, аҵыхәтәантәи-нанҳәамзазы. Бжьаратәла ашықәсан иоуеит 1200 кьыла ацха.
Аԥсны ацха ҟазҵо ашьхыц уникалтәуп - "абхазианка" ҳәа иашьҭоуп. Ари ашьхыц алеишәа бзиоуп, аусура иацәаашьаӡом, аха зегь ирыцку уи аԥыц ауп. Ԥшь-миллиметрак инаӡо уи аԥыц абзоурала абхазианка иалшоит егьырҭ ашьхақәа ахьзымнаӡо аҵиаақәа рҟны зегь реиҳа ихаау амати аҭгара. Ақаҩба агәра игоит, "абхазианка" инаҭо ацха акы иаламҩашьо агьама шамоу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Уажәааны ҳтәылаҟны ашьхагәарақәа рҟны аусурақәа еилашуеит.

Уажәааны ҳтәылаҟны ашьхагәарақәа рҟны аусурақәа еилашуеит. - Sputnik Аҧсны
1/10

Уажәааны ҳтәылаҟны ашьхагәарақәа рҟны аусурақәа еилашуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҟәланырхәа ақыҭан инхо Раник Ақаҩба 35 шықәса еиҳауп ашьхааӡара инапы алакуижьҭеи.

Ҟәланырхәа ақыҭан инхо Раник Ақаҩба 35 шықәса еиҳауп ашьхааӡара инапы алакуижьҭеи.  - Sputnik Аҧсны
2/10

Ҟәланырхәа ақыҭан инхо Раник Ақаҩба 35 шықәса еиҳауп ашьхааӡара инапы алакуижьҭеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашьхагәарақәа рҟны ҭынч аусуразы ашьхақәа алҩақ рыладыршәшәоит.

Ашьхагәарақәа рҟны ҭынч аусуразы ашьхақәа алҩақ рыладыршәшәоит. - Sputnik Аҧсны
3/10

Ашьхагәарақәа рҟны ҭынч аусуразы ашьхақәа алҩақ рыладыршәшәоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашьха-ҭаацәарақәа шаҟа бзиа ибаны, гәыкала аус рыдуло аҟара даргьы аҽаҩра бзиа урҭоит.

Ашьха-ҭаацәарақәа шаҟа бзиа ибаны, гәыкала аус рыдуло аҟара даргьы аҽаҩра бзиа урҭоит. - Sputnik Аҧсны
4/10

Ашьха-ҭаацәарақәа шаҟа бзиа ибаны, гәыкала аус рыдуло аҟара даргьы аҽаҩра бзиа урҭоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашьхақәа рзы ибзиоуп ашьхымзаҭрақәа алҵлеи аҭәаҵлеи ианрылхәу.

Ашьхақәа рзы ибзиоуп ашьхымзаҭрақәа алҵлеи аҭәаҵлеи ианрылхәу. - Sputnik Аҧсны
5/10

Ашьхақәа рзы ибзиоуп ашьхымзаҭрақәа алҵлеи аҭәаҵлеи ианрылхәу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашьхааӡаҩцәа раԥхьатәи ацха рыԥшуеит лаҵарамзазы, аҵыхәтәантәи-нанҳәамзазы.

Ашьхааӡаҩцәа раԥхьатәи ацха рыԥшуеит лаҵарамзазы, аҵыхәтәантәи-нанҳәамзазы. - Sputnik Аҧсны
6/10

Ашьхааӡаҩцәа раԥхьатәи ацха рыԥшуеит лаҵарамзазы, аҵыхәтәантәи-нанҳәамзазы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны ацха ҟазҵо здаҟам шьхыцуп - "абхазианка" ҳәа иашьҭоуп. Ари ашьхыц алеишәа бзиоуп, аусура иацәаашьаӡом, аха зегь ирыцку уи аԥыц ауп - ԥшь-миллиметрак инаӡоит.

Аԥсны ацха ҟазҵо здаҟам шьхыцуп - "абхазианка" ҳәа иашьҭоуп. Ари ашьхыц алеишәа бзиоуп, аусура иацәаашьаӡом, аха зегь ирыцку уи аԥыц ауп - ԥшь-миллиметрак инаӡоит. - Sputnik Аҧсны
7/10

Аԥсны ацха ҟазҵо здаҟам шьхыцуп - "абхазианка" ҳәа иашьҭоуп. Ари ашьхыц алеишәа бзиоуп, аусура иацәаашьаӡом, аха зегь ирыцку уи аԥыц ауп - ԥшь-миллиметрак инаӡоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роник Ақаҩба бжьаратәла ашықәсан иоуеит 1200 литр ацха.

Роник Ақаҩба бжьаратәла ашықәсан иоуеит 1200 литр ацха. - Sputnik Аҧсны
8/10

Роник Ақаҩба бжьаратәла ашықәсан иоуеит 1200 литр ацха.

© Sputnik / Томас Тхайцук / Афотобанк ахь аиасра

"Абхазианка" иҟанаҵо ацха акы иаламҩашьо агьама бзиоуп.

"Абхазианка" иҟанаҵо ацха акы иаламҩашьо агьама бзиоуп. - Sputnik Аҧсны
9/10

"Абхазианка" иҟанаҵо ацха акы иаламҩашьо агьама бзиоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҟәланырхәа ақыҭа.

Ҟәланырхәа ақыҭа. - Sputnik Аҧсны
10/10

Ҟәланырхәа ақыҭа.

Ажәабжьқәа зегьы
0