Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Кара-Осман-оӷлы ахәыҷқәа аԥсадгьыл абзиабара рылааӡара иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Кара-Осман-оглы ахәыҷқәа аԥсадгьыл абзиабара рылааӡара атәы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ахәыҷқәа аԥсадгьыл абзиабара рылааӡара, абызшәа агәыбылра дыркра атәы далацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Џьгьардатәи абжьаратә школ аҟны акыр шықәса директорс аус зуа Омер Кара-Осман-оӷлы.
Џьгьардатәи абжьаратә школ аиҳабы иазгәеиҭеит аԥсадгьыл абзиабара ишацу абызшәа агәыбылра, уи ала ацәажәара. Иара гәалсрала иазгәеиҭеит ақыҭа школахь аҵара аҵаразы зшьаҿа еихызгаз 12-ҩык ахәыҷқәа рҟынтәи ҵыԥх аӡәгьы ихатәы бызшәала дшымцәажәоз. Иазгәеиҭеит ахәыҷы аҵара ирҵара анаҩс арҵаҩы ишиҭакԥхықәроу уи аԥсадгьыл абзиабара илааӡара.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0