Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Афон Ҿыц раԥхьаӡа акәны имҩаԥгахоит жәлар рырҿиамҭақәа рџьармыкьа

© Sputnik / Томас Тхайцук Водопад в Новом Афоне
Водопад в Новом Афоне  - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.05.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аџьармыкьа аартра Афонҿыцтәи аҳаԥы аазыртыз Гиви Смыр иира амш иадҳәалахоит.
АҞӘА, лаҵара 5 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Афонҿыцтәи аҳаԥы аазыртыз Гиви Смыр иира амш иадҳәалоу жәлар рырҿиамҭақәа рџьармыкьа раԥхьаӡа акәны имҩаԥгахоит Афон Ҿыц ақалақь аҿы ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит Гиви Смыр ихьӡ зху акультуратә центр анапхгаҩы Жаклин Чачибаиаԥҳа.
Аџьармыкьа иалахәхоит 70-ҩык рҟынӡа аҟазауаа – ажьиҩцәа, абџьарҟаҵаҩцәа, амҿлых, ацәа, аиха, асаркьалых аус рыдызуыло, асахьаҭыхыҩцәа.

"Гиви ахаангьы игәы азыҳәон арҿиареи аҟазареи знапы алаку ауаа ахьеизаша аҭыԥ аиҿкаара. Акультуратә центр аԥҵара нап алеикит аха дахьымӡеит. Убри азоуп ҳара ари ахшыҩҵак зҳазцәырҵыз", - еиҭалҳәеит Чачибаиаԥҳа.

Аџьармыкьа иаҭаауа алшара рымоуп ахьиратә лыхымҭақәа, иԥоу аалыҵ, акьанџьақәа, анышәаԥшьлых уҳәа раахәара.
Акыцлыхҟаҵара, ақәҵара, асаркьарчра, ахыци ахәымпали рыла ахысразы аҟазаратә-классқәа мҩаԥгахоит.
Аџьармыкьа мҩаԥгахоит лаҵара 8, 9 рзы Гиви Смыр ихьӡ зху акультуратә центр аҿы асааҭ 11:00 - 18:00 рҟынӡа.
Гиви Смыр  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.05.2020
Нугзар Логәуа Гиви Смыр изкны: агәаӷьра злаз аԥсыуа хаҵан, дпатриот дуун
Ажәабжьқәа зегьы
0