Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Заур Ҭарба ҩынтәны ашьапылампыл азы Урыстәыла аҿар рыбжьара ачемпионат аҿы аиааира игеит

Заур Тарба - Sputnik Аҧсны, 1920, 14.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Заур Ҭарба - ЦСКА аҿартә команда дакапитануп, иара уажәшьҭа ҩынтәуп уи далахәны аиааира игоижьҭеи.
АҞӘА, лаҵара 14 - Sputnik. Аԥснытәи аспортсмен Заур Ҭарбаҩынтә Урыстәыла ашьапылампыл азы аҿар рыбжьара ачемпионат дачмепионхеит ЦСКА акоманда далахәны, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Аҿари аспорти рзы Аҳәынҭеилакы.

Арԥыс Урыстәыла ачемпионс дҟалеит акоманда ЦСКА даланы аицлабра зегьы хыркәшахаанӡа. Уи алҵшәақәа рыла, ркоманда 63 очко ргеит, анаҩс инеиуеит "Ростов" (59 очко), ахԥатәи аҭыԥ - "Локомотив" (53 очко).

ЦСКА-и "Локомотив"-и рыбжьара асезон афиналтә хәмарра мҩаԥысит лаҵара 13 рзы Москва. Ахәмарра хыркәшан 1:1 ҳәа, аха уи ЦСКА иазхон аҿартә турнир зегь аҿы аиааира ргарц азыҳәаны.
Апрофессионалтә шьапылампылтә клуб ЦСКА инеиқәырццакны ҩынтәуп, аҭоурых аҿы хынтәуп чемпионс иҟалоижьҭеи. Дара асезонқәа 2018/19, иара убас 2020/21 рҿы аиааира ргахьан. Акоманда азыҟаҵаҩс дыҟоуп уаанӡа уи иалаз Ролан Гусев.
Заур Ҭарба ЦСКА аҿартә команда далалеит 2021 шықәса хәажәкырамзазы. Иара аспорттә ҭаацәара далҵит - иаб Саид Ҭарба СССР еицырдыруа шьапылампыласҩын.
Иахьа, лаҵара 14 рзы Заур Ҭарба иирамшуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0