Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гагра апрокуратура ачынуаҩ иганахьала иаарԥшыз амч ахархәаразы ашьаус хацнаркит

© Sputnik / Томас ТхайцукГород курорт Гагра
Город курорт Гагра - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, лаҵара 18 – Sputnik. Гагра апрокуратура араион Ахада инапынҵақәа назыгӡо ачынуаҩ Адамыр Цәышба иганахьала иаарԥшыз амч ахархәаразы ашьаус хацнаркит.
Аԥсны Ашьаустә Закәанеидкыла актәи ахәҭаҷ ахәҭа 320 (игәабзиареи иԥсҭазаареи ԥырхага амҭақәа ачынауаҩ иганахьала амч ахархәара) ала ацәгьоура ҟаиҵеит ҳәа даанкылоуп Иури Сабуа.
Ашьаусԥшаара заанаҵтәи адыррақәа рыла, лаҵарамза 17 рзы Гагратәи аколоннада азааигәара ахәаахәҭратә павильонқәа рықәгараан уи иазыразымыз, ицәҳауаз Сабуа аҭыԥан аусқәа рынагӡара хылаԥшра азҭоз, араион Ахада инапынҵақәа назыгӡо Цәышба ҭаҷкәымла диҿасит.
Ашьаусԥшаара агәаанагарала, Сабуа ихымҩаԥгашьа гәҭакрала иҟаиҵеит. Уажәазы иаанкылоу иҭакразы азҵаара аӡбара иаҿуп.
В городе Гагра по улице Абазгаа, где проводятся работы по благоустройству пешеходных зон - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.05.2022
Аԥсны
Гагра ахәаахәҭратә павильонқәа рықәгара нап адыркит
Ажәабжьқәа зегьы
0