Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҩнаҭа насыԥла еиқәшәарц азы алегендақәа ртәы

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҩнаҭа насыԥла еиқәшәарц азы алегендақәа
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҩнаҭа насыԥла иҭәны иҟаларц азы аԥсуаа зықәныҟәоз азгәаҭарақәа ирызку алегендақәа ртәы еиҭалҳәеит арадио Sputnik аефир аҟны Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.
Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есхаша.
Ажәабжьқәа зегьы
0