Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу ахҭысқәа: Ҭуӷәышь маитәи ацха аҽаҩреи Аԥсны ашьхақәа рыԥсреи иазкны

Ҭуӷәышь
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ареспубликатә унитартә наплакы "Аԥснацха" аиҳабы Даур Ҭуӷәышь арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит, ашьхааӡара аус ҳтәылаҿы иамоу ауадаҩрақәа ртәы, насгьы изеиԥшрои сынтәатәи аҽаҩра.
Даур Ҭуӷәышь аиҿцәажәара хацыркуа иҳәеит, маитәи ацха ахьҭақәа шанырыз атәы.
"Макьана иҳазҳәаӡом маитәи ацха зеиԥшрахо, избанзар абыржәы иҟалаз ахьҭа рԥырхагахеит ашьхыцқәа. Амшқәа аныбзиаз ацха аагара иаҿын ибзианы, аха ахьҭа ашәҭ ахаҭа ԥхасҭанатәит ҳәа сгәы иаанагоит. Амшқәа ҟалар, имышәҭыц ашәҭқәа рҽоурышьҭыр, зегьы маншәалахоит", - азгәеиҭеит Ҭыӷәышь.
Иара убасгьы иҳәеит ҳтәылаҿы ашьхааӡаҩцәа ирацәаҩны рышьхақәа шырцәыԥсыз.
"Сынтәа ашьхақәа рганахьала аҭагылазаашьа даара ицәгьоуп, ирацәаҩны ирцәыԥсит. Иҟоуп аҭаацәара зынӡагьы ашьхагәара змамкәа иахьаанхаз. Еиҳарак, ус еиԥш ахьыҟалаз Очамчыра араион ауп. Уи зыхьҟаз ҭымҵаакәа еиҭа ашьхааӡара алагара акгьы аанагаӡом. Даҽа шықәсык ҩышықәса рышьҭахь еиҭа ус еиԥш ҟалар алшоит", - еиҭеиҳәеит Ҭуӷәышь.
Иаҳа инарҭбааны аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0