Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны иҟоу урыстәылатәи аруаа архәҭа иажәлоз "адиверсантцәа" ԥхьарцеит

© Foto / пресс-служба ЮВО Минометчики ЮВО в Абхазии приступили к отборочному этапу конкурса "Мастера артиллерийского огня"
Минометчики ЮВО в Абхазии приступили к отборочному этапу конкурса Мастера артиллерийского огня - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысит атерроризм аҿагылараз ауснагӡатәқәа рҳәаа иҭагӡаны.
АҞӘА, лаҵара 27 – Sputnik. Аԥсны иҟоу урыстәылатәи аруаа атерроризм аҿагылараз архәҭа иажәлоз "адиверсантцәа" ԥхьарцеит ҳәа аанацҳауеит ААО апресс-маҵзура.
Аҽазыҟаҵарақәа рыҟны ишарбаз ала, адиверсантцәа архәҭа ахьгылоу аҵакыра ақәлара рҽазыршәеит арратә ҵәахырҭақәа аминақәа рыҵаҵан иԥыржәарц.
Ашәарҭарардыррала идыргылаз аруаа оперативла рнапынҵақәа рынагӡарҭа аҭыԥ ахь инеит, "аӷа" икәшеит, ажәылара аԥырҟәҟәааны арратә ҵакырақәа рыхьчара алдыршеит.
Аибашьратә ҭагылазаашьа аԥҵаразы ахархәара рыҭан адырратә ракетақәа, иҭацәу аџьаԥҳаны, аиԥшзааратә хеиҵаҵақәа.
Ауснагӡатә иалахәын шәҩык рҟынӡа аруаа, 10 акк арратә техника, ҳаамҭазтәи акәылӡ транспортиорқәа БТР-82А, акәылӡ автомашьынақәа КамАЗ-5350 "Мустанг " назлоу.
Атеррорист ҿагыларатә ҽазыҟаҵарақәа аамҭа-аамҭала имҩаԥыргоит аррамаҵзурауаа разыҟаҵара, рҿаԥхьа иқәгылоу аусқәа рыӡбараан иахьынӡахиоу агәаҭаразы.
Ажәабжьқәа зегьы
0