Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Цкәуа Афон акурорттә аамҭа аартра иазку аконцерт азы: ас ирҭбааны имҩаԥаҳамгацт

Цкәуа Афон акурорттә аамҭа аартра иазку аконцерт азы: ас ирҭбааны имҩаԥаҳамгацт
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Урыстәылатәи аестрадатә шәаҳәаҩцәа Афон Ҿыц аԥхын аԥсшьара аамҭа аартра иазку аконцерт аҟны иқәгылоит иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны аҟны Аҿари аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратә еилакы Афонҿыцтәи аҟәша анапхгаҩы Михаил Ҵкәуа.
Афон Ҿыц уажәшьҭа традициала ақалақь анапхгара аҭыԥантәи анаплакҩцәа рыдгыларала еиҿыркаауеит аԥхынтәи аԥсшьара аамҭа аартра иадҳәалоу аконцертқәа. Сынтәа лаҵара 31 рзы имҩаԥысуа аконцерт иалахәхоит амузыкатә гәыԥқәа "На-На", "Стрелки", "Комбинация", "Божья коровка" иара убас Зара. Аконцерт аҟны иқәгылоит аҭыԥантәи аестрадатә шәаҳәаҩцәеи, авокалтәи акәашаратәи ансамбльқәагьы.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0