Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҩны удәылымҵлан: иаҭахума аԥснытәи ахәыҷқәа рзы "акоменданттә сааҭ"

© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная Сухума
Набережная Сухума  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Апарламент иаднамкылеит зықәра наӡам ахәыҷқәа адуцәа рыцымкәа уахынла адәахьы рыҟазааразы азакәан апроект.
АҞӘА, рашәара 2 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аӡынра аамҭазы Зықәра наӡам ахәыҷқәа рхала адәахьы иҟамзароуп аӡын аамҭазы асааҭ 22:00 анахыс, аԥхынраз асааҭ 23:00 инаркны ҳәа арадио Sputnik аҟны еиҭалҳәеит зықәра намӡац ахәыҷқәеи аҿари рзы азакәан анагӡашьа ахылаԥшраз Аԥсны апрокурор хада ицхырааҩ хада Лариса Ҵулукьиаԥҳа.
Лара лажәақәа рыла ахәыҷқәа имҩаԥырго ацәгьоурақәа реиҳарак уахынлоуп ианымҩаԥысуа.
"Уи адагьы абиуџьет аԥара аланагалоит. Ахәыҷқәа рҭаацәа рыцымкәа абри аамҭазы издызкыло, арыжәтә аархәар ахьыҟало, аҭыҭын аалыҵ ахьрырҭо аусбарҭақәа ахараԥса ддыршәалоит. Азакәан аҭаацәагьы рхәыҷқәа еиҳа ахылаԥшра роуртә ирыднагалоит", - лҳәеит лара.
Ҵулукьиаԥҳа илҳәеит "акоменданттә сааҭ"азы азакәан апроект шыхиоу, аха уи аимак-аиҿак шамоу. Азакәан ахәыҷқәа рзинқәа еиланагоит ҳәа изшьо ыҟоуп, аха иашала азакәан ахәыҷқәа ршәарҭадара еиқәнаршәоит ҳәа.
Ҵулукьиаԥҳа илҳәеит азакәан еиҵагыло абиԥара рааӡара ишазырхоу.
Ажәабжьқәа зегьы
0