Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Атуризм аминистр: Аԥсны 2022 шықәса рзы аԥсшьара 20-30% рыла ахә иацлар алшоит

© Sputnik / Томас Тхайцук Таймураз Хишба
Таймураз Хишба - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аԥхынтәи аԥсшьараамҭа аҽазыҟаҵара иазку аилацәажәара мҩаԥигеит араионқәа рхадацәеи аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рнапхгаҩцәеи алархәны.
АҞӘА, рашәара 8 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. 2022 шықәса аԥхынразы Аԥсны аԥсшьара ахә 20-30% рыла иацлар ҟалоит иҳәеит атәыла ахада иҟны имҩаԥгаз аилатәараҟны Аԥсны атуризм аминистр Ҭеимураз Хышба.
Иара иажәақәа рыла, ахә иахьацлаз атәылаҿи Урыстәылеи ишьақәгылаз аҭагылазаашьа иахҟьеит.
Иара убасгьы иара иазгәеиҭеит Аԥсны атуристтә аамҭа аламҭалаз аԥсшьацәа рыдкыларҭақәа рхыԥхьаӡара иацлеит ҳәа. Атуризм аминистрра адыррақәа рыла, уажәы Аԥсны иҟоуп 683 аԥсшьаҩцәа рнырхарҭақәеи 36591 иара-ҭыԥи.
2019 шықәса иаҿурԥшуазар, анхарҭақәа рхыԥхьаӡара 60% рыла иазҳаит, аиара-ҭыԥқәа - 40% рыла.
Уи адагьы аминистр иазгәеиҭеит атуристцәа раара еиҳа ианаԥскымҭоу аамҭазы Аԥсны аџьармыкьақәа рҿы афатә ахә иаразнак иацлоит ҳәа. Хышба иажәақәа рыла, зегь реиҳа рыхәқәа ҳаракхоит Гагреи Пицундеи.
Хышба ишиҳәаз ала, афатәқәа рыхә иахьацло азы ауаа рыкрыфарҭа-чарҭақәа рҿгьы ахәқәа рышьҭыҵра иалагоит. Бжьаратәла азеиԥш крыфарҭаҿы 500-700 мааҭ шәатәуп, акаҳуажәырҭаҿы - 1700 мааҭ рҟынӡа, ақьафурҭақәа рҿы - 2500 мааҭ.
Аминистр иазгәеиҭеит ахәқәа рышьақәыргылара анырра шырзамҭо, избанзар афатәқәа реиҳарак атәыла анҭыҵынтәи иаауеит, аҭыԥантәи аарыхыҩцәа ракәзар, атуристтә усхк аҭахрақәа зегьы рызхҩом.
Вид на Сухумскую набережную  - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.06.2022
Аԥсны
Аԥснытәи ақалақьқәа хԥа урыстәылаа аԥсшьаразы еиҳа ирҭахны иалырхуа иреиуоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0