Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Сақаниа Аҟәа еиҿкаахо ацәыргақәҵазы: иҵәахны иҳамоу аусумҭақәа ауаа ирбар ҳҭахуп

Сақаниа Аҟәа еиҿкаахо ацәыргақәҵазы: иҵәахны иҳамоу аусумҭақәа, ауаа ирбар ҳҭахуп
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
"Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" захьӡу ацәыргақәҵа аатуеит рашәара 9 рзы Аҟәа. Иӡыргахо аусумҭақәа дрылацәажәеит Аҳәынҭқарратә милаҭтә галереиа аиҳабы Сурам Сақаниа.
"Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" ацәыргақәҵаҟны иаарԥшхоит XX ашәышықәса иатәу аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны иазыркхьаз 45 усумҭа. Аиԥш-зеиԥшу ацәыргақәҵа раԥхьаӡа акәны имҩаԥыргоит, аиҿкаара Урыстәыла амш Аԥсны азгәаҭара иадҳәалоуп.
"Аԥсны асахьаҭыхратә галереиа 1964 шықәсазы иаадыртиижьҭеи аурыс сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа хазы имҩаԥгамызт. Уажәы аурыс сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа ҳазцәыргома ҳәа ианҵаа, "Москва аҩны" ахаҭарнакцәа, асахьаҭыхыҩцәеи, агалереиа аусзуҩцәеи иҳаԥшааит аусумҭақәа рацәаны, дара зегьы ацәыргақәҵахь иҳазнагом, хымԥада. Аурыс сахьаҭыхыҩцәа 1927-28 шықәсқәа раахыижьҭеи Аԥсны иаанагаз, аус зуаз рҭыхымҭақәа рыбжьара иҟоуп аԥсуа хаҿсахьақәа, аԥсабара, ашьхара, асыԥса, еиуеиԥшым Аԥсны аҭыԥ ԥшӡарақәа. Иҟоуп аусумҭақәа улаԥш зыдхало, иҟоуп ахьӡ-аԥша змоу, аха уи аҟара ублаҟны имааиуа", - иҳәеит Сақаниа.
Ацәыргақәҵа аартызаауеит рашәарамза 17-нӡа. Аус ауеит асааҭ 9:00 инаркны 17:00-нӡа.
Ажәабжьқәа зегьы
0