Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Зхьаԥшра змам аблахкыга: Афонҿыцтәи аангыларҭа "Ԥсырӡха"

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аихамҩатә аангыларҭа "Ԥсырӡха" аԥсшьаҩцәа азҿлымҳара зырҭо Афон ҿыц иҟоу аҭыԥ ԥшӡарақәа ирхыԥхьаӡалоуп.
Аангыларҭа "Ԥсырӡха" ргылан 1944 шықәсазы аӡиас Ԥсырӡха ахықәан, Афонҿыцтәи аӡеизакырҭа азааигәара.
Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы аплатформа хьӡыс иаман "Дача", "Агараки", 1967 шықәсазоуп "Ԥсырӡха" анахьыӡха.
Сталинтәи аепоха иатәу аҳаԥкылҵәа апорталқәа - ари Кавказ иаҵанакуа Амшын еиқәа аԥшаҳәаҿы амагистралтә еихамҩа аргыларазы аҵыхәтәантәи ргылароуп.
2009 шықәсазы аплатформаҿы иаангылон аелектричкақәа. Иахьазы уахыки-ҽнаки знык араҟа иаанҿамскәа имҩасуеит адәыӷба "Аҟәа-Москва".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аихамҩатә аангыларҭа "Ԥсырӡха" аԥсшьаҩцәа азҿлымҳара зырҭо Афон ҿыц иҟоу аҭыԥ пшӡарақәа ирхыԥхьаӡалоуп.

Аихамҩатә аангыларҭа "Ԥсырӡха" аԥсшьаҩцәа азҿлымҳара зырҭо Афон ҿыц иҟоу аҭыԥ пшӡарақәа ирхыԥхьаӡалоуп. - Sputnik Аҧсны
1/14

Аихамҩатә аангыларҭа "Ԥсырӡха" аԥсшьаҩцәа азҿлымҳара зырҭо Афон ҿыц иҟоу аҭыԥ пшӡарақәа ирхыԥхьаӡалоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иара ргылан 1944 шықәса рзы аӡиас Ԥсырӡха ахықәан.

Иара ргылан 1944 шықәса рзы аӡиас Ԥсырӡха ахықәан. - Sputnik Аҧсны
2/14

Иара ргылан 1944 шықәса рзы аӡиас Ԥсырӡха ахықәан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аангыларҭа "Ԥсырӡха" раԥхьа хьӡыс иаман "Дача", 1951 шықәсазы аплатформа "Агараки" ҳәа ахьӡ рыԥсахит.

Аангыларҭа "Ԥсырӡха" раԥхьа хьӡыс иаман "Дача", 1951 шықәсазы аплатформа "Агараки" ҳәа ахьӡ рыԥсахит. - Sputnik Аҧсны
3/14

Аангыларҭа "Ԥсырӡха" раԥхьа хьӡыс иаман "Дача", 1951 шықәсазы аплатформа "Агараки" ҳәа ахьӡ рыԥсахит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уаанӡа ари ахышә аҟны абилетқәа рҭиуан, уажәазы иҭацәуп.

Уаанӡа ари ахышә аҟны  абилетқәа рҭиуан, уажәазы иҭацәуп. - Sputnik Аҧсны
4/14

Уаанӡа ари ахышә аҟны абилетқәа рҭиуан, уажәазы иҭацәуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амаакырақәа рыԥшӡара еиқәханы иҟоуп.

Амаакырақәа рыԥшӡара еиқәханы иҟоуп. - Sputnik Аҧсны
5/14

Амаакырақәа рыԥшӡара еиқәханы иҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Апавильон аҟны аҭуангьы уамакала иԥшӡоуп.

Апавильон аҟны аҭуангьы уамакала иԥшӡоуп. - Sputnik Аҧсны
6/14

Апавильон аҟны аҭуангьы уамакала иԥшӡоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еиқәханы иҟоуп аҭыԥхьыӡ зну аҩыра, анбанқәа ажьақца иагахьеит акәымзар.

Еиқәханы иҟоуп аҭыԥхьыӡ зну аҩыра, анбанқәа ажьақца иагахьеит акәымзар. - Sputnik Аҧсны
7/14

Еиқәханы иҟоуп аҭыԥхьыӡ зну аҩыра, анбанқәа ажьақца иагахьеит акәымзар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аколлонақәа шыҟац иҟоуп, ажәра ргәы иҭам.

Аколлонақәа шыҟац иҟоуп, ажәра ргәы иҭам. - Sputnik Аҧсны
8/14

Аколлонақәа шыҟац иҟоуп, ажәра ргәы иҭам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

1967 шықәсазы аангыларҭа изҿықәгылоу аӡиас Ԥсырӡха ахьӡ ахырҵеит.

1967 шықәсазы аангыларҭа изҿықәгылоу аӡиас Ԥсырӡха ахьӡ ахырҵеит.  - Sputnik Аҧсны
9/14

1967 шықәсазы аангыларҭа изҿықәгылоу аӡиас Ԥсырӡха ахьӡ ахырҵеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Апавильион атәарҭақәа абас иҟоуп.

Апавильион атәарҭақәа абас иҟоуп. - Sputnik Аҧсны
10/14

Апавильион атәарҭақәа абас иҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Псырӡха" –аԥсшьаҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи бзиа ирбо ҭыԥуп.

"Псырӡха" –аԥсшьаҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи бзиа ирбо ҭыԥуп. - Sputnik Аҧсны
11/14

"Псырӡха" –аԥсшьаҩцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи бзиа ирбо ҭыԥуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аихамҩатә аангыларҭа ауаа аҭаауеит, аха раҟа адәыӷбақәа аангылаӡом.

Аихамҩатә аангыларҭа ауаа аҭаауеит, аха раҟа адәыӷбақәа аангылаӡом. - Sputnik Аҧсны
12/14

Аихамҩатә аангыларҭа ауаа аҭаауеит, аха раҟа адәыӷбақәа аангылаӡом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сталинтәи аепоха иатәу аҳаԥкылҵәа апорталқәа - ари Кавказ иаҵанакуа Амшын еиқәа аԥшаҳәаҿы амагистралтә еихамҩа аргыларазы аҵыхәтәантәи ргылароуп.

Сталинтәи аепоха иатәу аҳаԥкылҵәа апорталқәа - ари Кавказ иаҵанакуа Амшын еиқәа аԥшаҳәаҿы амагистралтә еихамҩа аргыларазы аҵыхәтәантәи ргылароуп. - Sputnik Аҧсны
13/14

Сталинтәи аепоха иатәу аҳаԥкылҵәа апорталқәа - ари Кавказ иаҵанакуа Амшын еиқәа аԥшаҳәаҿы амагистралтә еихамҩа аргыларазы аҵыхәтәантәи ргылароуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иахьазы уахыки-ҽнаки знык араҟа аанҿасрыда имҩасуеит адәыӷба "Аҟәа-Москва".

Иахьазы уахыки-ҽнаки знык араҟа аанҿасрыда имҩасуеит адәыӷба "Аҟәа-Москва". - Sputnik Аҧсны
14/14

Иахьазы уахыки-ҽнаки знык араҟа аанҿасрыда имҩасуеит адәыӷба "Аҟәа-Москва".

Ажәабжьқәа зегьы
0