Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Лаша Ашәба Аԥсны аҳақьымцәа Амедицина аусзуҩцәа рымш рыдиныҳәалеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Лаша Ашуба
Лаша Ашуба - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Сынтәа Амедицина аусзуҩцәа рымш азгәарҭоит рашәара 19 азы. Уи инамаданы аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа мҩаԥысит ахәаша рашәара 17 азы.
АҞӘА, рашәара 18 – Sputnik. Жәлар Реизара аиҳабы Лаша Ашәба Апарламент ахьӡала Аԥсны агәабзиарахьчара аусуҩцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдиныҳәалеит, абри атәы аанацҳауеит Апарламент апресс-маҵзура.
Ашәба иазгәеиҭеит аҳақьым иус шыцәгьоугьы амедицина аусзуҩы изы ихадоу акәны ишаанхо ачымазаҩ гәыразыла изнеира.
"Ҳтәыла аҭоурых аҟны аамҭа хьанҭақәа раан афырхаҵара аарԥшуа, шәзанааҭ ишәыднаҵоз нашәыгӡон. Ус ауп аҿкчымазара ҳажәлар ианрылаҵәа аамҭазгьы шәхы шаашәырԥшыз. Ҳара мҩашьарада иаҳбеит амедицинатә усбарҭақәа русзуҩцәа зегьы занааҭҳаракыла хамеигӡарак ҟамҵакәа, иҟаз ашәарҭара шәшаҿагылаз", - ҳәа аҳәоит адныҳәалараҟны.
Жәлар Реизара аиҳабы иазгәеиҭеит ҳтәылаҿы амедицина ахаҭабзиара ашьҭыхразы аҳәынҭқарратә усбарҭақәеи амедицинатә усзуҩцәеи русеицура шхымԥадатәиу, уи азын аԥхьаҟа иҟаҵатәу шырацәоу.
Лаша Ашәба амедусзуҩцәа ирзеиӷьеишьеит агәабзиара, аихьӡарақәа, аинҭәылара.
Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.06.2022
Аԥсны
COVID-19 аламырҵәара иазааԥсоз аԥснытәи аҳақьымцәа "Ахьӡ-Аԥша" аорденқәа ранаршьеит
Ажәабжьқәа зегьы
0