Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу ахҭысқәа: Кобахьиеи Ҭарбеи аррамаҵзура ахысра иазкны

Хра злоу ахҭысқәа: Кобахьиеи Ҭарбеи аррамаҵзура ахысра иазкны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аррамаҵзура ахысразы сынтәатәи ааԥхьара алҵшәақәа, аҿар аӡәырҩы руалԥшьа изацәхьаҵуа, аррамаҵзура ахысра пату ақәзарц иҟаҵатәу уҳәа азҵаарақәа ирызкны ргәаанагара рҳәеит Аԥсны Ареспублика арратә комиссар Беслан Ҭарбеи Аԥсны Афырхаҵа Аслан Кобахьиеи.
Аԥсны атәылауаа аррамаҵзура иахысразы азакәан аҿы ишарбоу ала шықәсык ҩынтә ааԥхьара ҟарҵоит - мшаԥы инаркны рашәарамзанӡа, анаҩс жьҭаарамзазы. Сынтәа акәзар, арра анаԥхьаразы актәи акампаниа аамҭа иацҵоуп ԥхынгәы 15-нӡа. Атәыла ахада иусԥҟаҿы иарбоуп аковидчмазара инамаданы иреиҳаӡоуи ибжьаратәуи аҵараиурҭақәа рхыркәшара аамҭа иахьнахоу иахҟьаны аррахь рнаԥхьара аамҭагьы ишацҵоу.
Атәылаҿы аррамаҵзура ахысразы аҭагылазаашьа шыҟоу, адунеи аҿы иааҳакәыршан имҩаԥысуа ахҭысқәа шаҟа ҳгәыҳҽанырҵои, атәыла ашәарҭадара ахьчаразы арра ахысра шхымԥадатәу, изызҳауа абиԥара аԥсадгьыл ахьчаразы арратә дыррақәа раиура иахьынӡазҿлымҳау, аррамаҵзура ахысра апату, ахьӡ ашьҭыхразы иҟаҵатәу уҳәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны.
Арратә комиссар хада иазгәеиҭеит аррамаҵзура ахысра асҵәҟьа пату ақәрымҵо иҟамызт ҳәа.
"Ари аус ҳахаҵгылап. Исҳәогьы ахьраҳауа иԥхашьароуп, аԥсуа ҭаацәара иалҵыз ахаҵа арра дымцаӡакәа, иҽыҵәахны аҩны дантәоу. Ашәҟәы уманы уаннеиуа, дахьыҟоу иан иуалымҳәозар, иаб имҳәозар… Иҳамоу амчқәа рыла, азакәанқәа рыла иааиҿаҳамқшар ада ԥсыхәа ыҟамкәа ҳнеины ҳаҟоуп ", - иҳәеит Ҭарба.
Аибашьра аветеран Аслан Кобахьиа игәаанагарала, аррамаҵзура зхызгаша арԥарцәа хаҵаҵас рааӡара аҭахуп, ианаамҭоу ранацәа ркалҭ иадхтәуп, иааӡатәуп аҳәынҭқарра иазхәыцуа. Убри аҟынтә аибашьра зхызгаз, ар аофицарцәа роума ашколқәа ирҭаалароуп.
Аицәажәара инарҭбааны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0