Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кәарцхьиа: аԥсуа ича - абысҭоуп

Ақыҭа-нхарҭа ҭыԥуп: Алхас Кәарцхьиа
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Дәрыԥшьтәи анхаҩ нага Алхас Кәарцхьиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аӡахәааӡара, ауҭраҭых аарыхра инапы шалаку, ақыҭаҟны аҭаацәа рҳәоу еиқәшәаны аус анеицыруа алҵшәа шамоу, игәы иаланы иҳәеит ақыҭаҿы аџьықәреи аарыхраҵәҟьа иаҟәыҵыз шмаҷым.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0