Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Сангәлиа Лыхнытәи ауахәама ахыб азы: аҿыц ақәҵаны, ажәытә аҵарӡны иҟалаӡом, аха ак ӡбатәуп

Сангәлиа Лыхнытәи ауахәама ахыб азы: аҿыц ақәҵаны ажәытә аҵарӡны иҟалаӡом, аха ак ӡбатәуп
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны акультура аминистр ихаҭыԥуаҩ, аҵарауаҩ Гарик Сангәлиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Лыхнытәи ауахәама ахыб азҵаара аӡбаразы иҟоу ауадаҩрақәа ртәы.
Лыхны ақыҭан ажәабатәи-ажәеизатәи ашәышыкәсақәа рзы иргылаз ауахәама ахыбра уашәшәыроуп. Уи аҭагылазаашьа зеиԥшраҵәҟоу гәарҭон Аԥсны акультура аминистри Аԥсны аиашахаҵаратә уахәама ахадеи.
15 шықәса раԥхьа ауахәама иақәырҵаз аамҭалатәи ахыбра уажәшьҭа иуашәшәырахеит, азҵаара иаарласны иӡбатәуп иҳәеит Сангәлиа арадиоефир аҿы.
"Ауахәама рхы иадырхәо иалагеижьҭеи хынтә раҟара акыц ақәырҵахьеит. Иара убри ах-кыцк ақәуп, иагьыхьанҭоуп, ақәа зынкылом, абааӡатәы алсуеит, анаҩс абарагьы ацәыуадаҩуп. Убри аҟнытә аԥшьаҩырақәа бжьысуеит, аҭыӡқәа ҿыпуеит. Абри азҵаара ӡбашьас иамоу амҩақәа ҳрылацәажәеит. Уажәшьҭа аминистрра акомиссиаҿы еибыҳәаны акы алаҳхыроуп. Хкык ақәызҭгьы, аԥша аҵышәшәо иҟазҭгьы, ауахәама ахыб акызаҵәык ахьуамызт. Акыц уаналакьыс, иԥҽуеит. Аҿыц ақәҵаны ажәытә аҵарӡны аҟаҵара азин ыҟаӡам, аха ибжьысуа ианалагалак, иаарласны акы ӡбатәуп", - иҳәеит Сангәлиа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0