Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳашымба: ҳаԥсуа қыҭаҟны иҟаз абарақьаҭреи, абзиабареи, аидгылареи раамҭа сазхьуеит

Ақыҭа-нхарҭа ҭыԥуп: Ҳашымба Дранда аҳаблаҟны ибзазашьа иазкны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Дранда аҳабла инхо, занааҭла ифилологу Ҳаџьараҭ Ҳашымба еиҭеиҳәеит ақыҭа дшазыҟоу, инапы злаку, сынтәа иааирыхыз ауҭраҭых аҽаҩра зеиԥшроу, аҿар махәҿала аус зуа игәылацәа рыбжьара ирацәаҩума, аԥсуа қыҭа аԥеиԥш шибо, уи аҿиара иагу атәы.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши, иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0