Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Паӷәаа Баслахә инхара-инҵыра иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Паӷәаа Баслахә инхара-инҵыра иазкны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Баслахә ақыҭа ахада Даур Паӷәаа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит, иҵара хыркәшан ақыҭахь дзыргьежьыз атәы, уи иԥсҭазаара дшахәҭакхаз, насгьы нхаҩык иаҳасабала инапы злаку.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0