Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭаҿ аконсултә маҵзурақәа рыԥҟара ҿыцқәа цәыббра 1 инаркны аус рулоит

© Sputnik Посольство России в Абхазии
Посольство России в Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ҭагалан аконсултә ҟәша амаҵзурақәа рыхәшәара алшоит ашәҟәқәа анрыдыркыло амш азы мацара.
АҞӘА, ԥхынгәы 26– Sputnik. Цәыббра 1 инаркны Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭаҿ аконсултә маҵзурақәа рзы аԥҟара ҿыцқәа алагалахоит, абри атәы аанацҳауеит Ацҳаражәҳәарҭа апресс-маҵзура.
Аԥҟара ҿыцқәа инарықәыршәаны аконсултә ҟәша амаҵзурақәа рыхәшәара алшоит адокументқәа анрыдыркыло амш азы мацараз.
Азыҳәа ҟазҵо агәаҭараз ашәҟәқәа аннеиго амш аҽны, урҭ гха рымамзар, Аԥсны Аҵәахбанк аҟәшақәа иарбанызаалак рҿы рыхә рхишәаароуп, иара убри амш азы асааҭ 15:30 рҟынӡа аԥарашәара шымҩаԥгоу азы акәтанциа ацҵаны адокументқәа аиҭароуп.
Абри азы, атәылауаҩ амаҵзуразы аԥара зшәахьо, аха здокументқәа алазымҵац цәыббра 1 аҟынӡа иалеиҵароуп.
Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭа аконсултә ҟәша хәышықәсатәии абиометриатәии тәылауаҩшәҟәқәа рыҭара мҩаԥнагоит, адокументқәа раргамара еиҿнакаауеит. Уи адагьы Аԥсныҟа иааз Урыстәыла атәылауаа ашәҟәы иҭанагалоит оперативла ацхыраара рыҭахарц ҭагылазаашьа ҷыдак аҟалараан.
Ажәабжьқәа зегьы
0