Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу ахҭысқәа: Кәыҵниаԥҳаи Габуниаԥҳаи ахәыҷқәа рзы абызшәатә лагерь аиҿкааразы

Хра злоу ахҭысқәа: Кәыҵниаԥҳаи Габуниаԥҳаи ахәыҷқәа рзы абызшәатә лагерь аиҿкааразы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ашколқәранӡатәи аҵарааӡаратә центр напхгара азызуа Кама Кәыҵниаԥҳаи абызшәа арҵаразы аӷәыԥқәа реиҳабы Алиона Габуниаԥҳаи арадио Sputnik аефир аҿы иалацәажәеит аԥсшәа аҽаршьцыларазы еиҿкаау ахәыҷтәы лагерь аусуреи уи алҵшәақәеи ртәы.
Аусура ҳаналагоз, иҭаҳҵаар ҳҭахын ахәыҷқәа абызшәа шрыдыркыло атәы ҳәа азгәалҭеит аиҿцәажәараҿы Кәыҵниаԥҳа.
"Ирҳәоит абызшәа цәгьоуп, ахәыҷқәа уи аҵара рҭахӡам, ирыдыркылаӡом ҳәа. Сара уи сақәшаҳаҭӡам. Ҩышықәса раԥхьа еиҿкаан агәыԥ ахәыҷқәа абызшәа дырҵаразы. Аинтернет аҿы иаҳбоз аматериалқәа ҭҵааны, аметодика еиқәыршәаны, ахәыҷқәа аус рыдулара ҳалагеит. Алҵшәақәа иаразнак иаҳбарҭахеит, ахәыҷқәа абызшәа агәыбылра дыркра аиҳабацәа роуп изыбзоуроу. Ҳаналагоз 12-ҩык ахәыҷқәа ҳаман, иахьазы – 80-ҩык инареиҳауп. Урҭ ҳара ҳахь изааауа ҳәа изысыԥхьаӡо, ахәыҷқәа ирымоуп агәыбылра, аԥсшәа иадырҳәалоит агәырӷьара, адырра ҿыцқәа", - ҳәа еиҭалҳәеит Кәыҵниаԥҳа.
Габуниаԥҳа илҳәеит аханатә аусура шыцәгьаз, акырӡа икыднаҟьеит, аха алҵшәакәа ҟало ианалага, русура агәра шыргаз.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0