Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гагра закәаншьаҭада ирҭиуаз аҭаҭын рымхуп

Контрабанда сигарет  - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.08.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, нанҳәа 4 - Sputnik. Гагра ахәаахәҭратә ҩнқәа руак аҟны аҳазалхаҩцәа ирымырхит закәаншьаҭада ирҭиуаз аа-нызқь цыра аҭаҭын, аелектронтәқәагьы уахь иналаҵаны, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны аҳәынҭқарра ҳазалхратә еилакы асаит.
Атауар атәыла иалагалан аҳазалхратә закәан еилаганы, аҭаҭын рҭиуан аҭыԥантәи акцизатә дыргақәа рыда.
"Иԥшааны ирымхуп аҳазалхратә закәан еилаганы атәыла иаларгалаз Аԥсны аҳәынҭқарра акцизатә дырга зқәымыз 8 200 цыра аҭаҭын аалыҵ, аелектронтәқәа- 135 цыра", -  аҳәоит адырраҭаҟны.
Ашәҟәқәа нашьҭуп аҳәынҭқарра ҳазалхратә еилакы аҭҵаареи аҳазалхратә усеилыргареи рыҟәшақәа рахь.
Ажәабжьқәа зегьы
0